ครั้งที่ 8 

การบันทึกรายการค้าในสมุดแยกประเภททั่วไป

ความหมายของบัญชีแยกประเภท

บัญชีแยกประเภท หมายถึง รูปแบบที่รวบรวมการบันทึก รายการค้า ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่ หลังจากการบันทึก   รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปเรียบร้อยแล้ว และได้รวบรวม  แยกประเภทต่างๆ เป็นหมวดหมู่ 


ขั้นตอนการบันทึกในสมุดบัญชีขั้้นต้นแล้วผ่านบัญชีไปสมุดขั้นปลาย

รายการค้า  --> การวิเคราะห์รายการค้า --> บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป --> บันทึกในสมุดบัญชีแยก                                                                                                           ประเภท

ประเภทของสมุดบัญชีแยกประเภท

สมุดบัญชีแยกประเภท (Ledger) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ


     1. สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) เป็นสมุดที่รวบรวมหรือคุมยอดของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ซึ่งใช้บันทึก การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ทุน) ต่อจากการบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไป ได้แก่ บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินค้า บัญชี วัสดุสำนักงาน บัญชีอาคาร เป็นต้น บัญชีแยกประเภทหนี้สิน เช่น บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีเงินกู้ บัญชีเจ้าหนี้อื่น ๆ เป็นต้น บัญชีแยกประเภทส่วนของเจ้าของ เช่น บัญชีทุน บัญชีรายได้ (Income) บัญชีค่าใช้จ่าย (expense) และบัญชีถอนใช้ส่วนตัว


    2. สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) เป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทย่อยของบัญชีคุมยอด (Controlling Accounts) ในสมุดแยกประเภททั่วไป เช่น สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว บัญชีเจ้าหนี้รายตัวซึ่งยอดรวมของบัญชีแยกประเภท รายตัวทั้งหมดจะเท่ากับยอดรวมในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปCreate a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by jastmeann

54 views

Public - 12/2/16, 3:46 PM