ประชาคมรักษ์สามพระยา

โดย

กลุ่ม1 บางลำภู

ชุมชนวัดสามพระยา

ชุมชนวัดสามพระยาเป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนถนนบางลำภู แขวงวัดสามพระยา

เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

มีวิถีชุมชนที่สืบเนื่องกันมายาวนาน ทำให้ชุมชนวัดสามพระยามมีภูมิปัญญาเก่าแก่มากมาย

สาเหตุ

- ปัจจุบันมีผู้สืบทอดภูมิปัญญาน้อยลง
- ชาวบ้านไม่มีกิจกรรมร่วมกัน
- ผู้สูงอายุในชุมชนว่างงาน
- ชุมชนไม่มีรายได้ที่ยั่งยืน

สิ่งที่คาดหวัง

- เกิดความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์

- ภูมิปัญญาชุมชนมีผู้สืบทอด

- พัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สูงอายุ และผู้ที่ว่างงาน

สถานที่ : ชุมชนวัดสามพระยา

กิจกรรม

จัดตั้งชมรมอนุรักษ์

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

นำเสนอเป็นกิจกรรมในเกสต์เฮาส์ หรือ สถาบันต่างๆ

ตัวชี้วัด


1. เกิดความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์

-----------------------------------------------------------------------

2. ภูมิปัญญาชุมชนมีผู้สืบทอด

---------------------------------------------------------------------

3. พัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


---------------------------------------------------------------------

4. ชาวบ้านมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน


วิธีวัดผล


พูดคุยและสังเกตความร่วมมือของชาวบ้าน

---------------------------------------------

พิจารณาจากจำนวนสมาชิกประชาคม

---------------------------------------------

สำรวจว่าวัฒนธรรมเดิมของชุมชนนั้น สามารถอนุรักษ์ไว้ได้มากน้อยแค่ไหน

---------------------------------------------------------------------

สำรวจว่าชาวบ้านพบปะกับผู้คนใหม่ๆมากแค่ไหน


ผลที่ได้

1.

จัดตั้งประชาคมเพื่อการอนุรักษ์สำเร็จ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ โดยใช้ชื่อว่า

"ประชาคมรักษ์สามพระยา"

ผลที่ได้

2.

การประชาสัมพันธ์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by sspdistakul

43 views

Public - 4/22/16, 11:42 AM