โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมจำแนกกลุ่มสัตว์สงวน

สมาชิกกลุ่ม

1.ด.ช ศรัณญ์ เกิดชัง ม.3/4 เลขที่ 2

2.ด.ช.อดิเทพ จูมี ม.3/4 เลขที่ 8

3.ด.ญ.สุพิชาย์ ขุนเจริญรักษ์ ม.3/4 เลขที่ 13

แนวคิด ที่มา และความสำคัญ

              เนื่องในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการล่าสัตว์จำนวนมากและการบุกรุก พื้นที่ป่าไม้และแหล่งที่อยู่อาศัยมากมาย ทำให้ในอนาคต อาจจะทำให้สัตว์สงวนของประเทศไทยสูญพันธ์ไปได้ ดังนั้นเราควร ปลูกจิตสำนึกการ อนุรักษ์ สัตว์สงวนให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไป

จุดประสงค์

1. เพื่อจำแนกของสัตว์สงวนในประเทศไทย

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์

ประโยชน์

1.ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สัตว์สงวนของประเทศไทย

2.เพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำสัตว์สงวนในประเทศไทย

สัตว์สงวนของประเทศไทยทั้ง 15 ชนิด

สัตว์สงวนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1(สัตว์ใหญ่)

สมเสร็จ,ควายป่า,แรด,กระซู่,กรูปี

กลุ่มที่ 2(กวาง)

เลียงผา,สมัน,เก้งหม้อ,กวางผา,ละมั่ง

กลุ่มที่ 3(สัตว์ปีกหรือนก)

นกกระเรียน,นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร,นกแต้วแร้วท้องดำ

กลุ่มที่ 4(อื่นๆ)

พะยูนและแมวลายหินอ่อน


วิธีดำเนินการ

1. กำหนดหัวข้อเรื่อง

2. รวบรวมชนิดของสัตว์สงวนในประเทศไทย

3. เขียนผังงาน

4. เขียนซูโดโค้ด

5. เขียนโปรแกรม

6. ทดลองใช้โปรแกรม

7. แก้ไขโปรแกรม

8. ประเมินและแก้ไขผลงาน

ภาพการแสดงผลโปรแกรม

ผังงาน

ซูโดโค้ด

1.start

2.รับค่าตัวแปร กลุ่มสัตว์สงวน

 กลุ่มที่ 1

สมเสร็จ,ควายป่า,แรด,กระซู่,กรูปี

กลุ่มที่ 2

เลียงผา,สมัน,เก้งหม้อ,กวางผา,ละมั่ง

กลุ่มที่ 3

นกกระเรียน,นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร,นกแต้วแร้วท้องดำ

กลุ่มที่ 4

พะยูนและแมวลายหินอ่อน

3.ป้อนจำนวน1-4

4.ถ้าไม่ใช่จำนวนที่กำหนดจะขึ้น error

5.แสดงผล

6.จบ

วิธีการใช้โปรแกรม

1.คลิกโปรแกรม

2.ใส่กลุ่มของสัตว์สงวนที่ต้องการ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สร้างโปรแกรมที่สามารถจำแนกชนิดของสัตว์สงวนได้

2. ได้รับความรู้ที่ได้ นำมาใช้ในการสอบต่างๆ

3. สามารถขายและพัฒนาโปรแกรมต่อไปได้อีก

ข้อดีของโปรแกรม

1. สามารถจดจำสัตว์สงวนได้เป็นอย่างดี

2. นำความรู้ที่ได้มาใช้

เนื่องในปัจจุบันมีการนำความรู้เรื่องสัตว์สงวนมาใช้ในการศึกษาอีกด้วย

3.ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือเกี่ยวกับสัตว์สงวน

4.เพิ่มทักษะการจำ

ขอขอบคุณ คุณครูและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนสำหรับการรับชมครับ/ค่ะ^-^

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by sarunk

28 views

Public - 9/19/16, 1:54 PM