โครงงานรายวิชา 000 145 ภาวะผู้นำและการจัดการ

(Leadership and Management)

Section14

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสุขด้วยการร้องเพลงให้กับผู้สูงอายุ

บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น

Volunteer activity for happiness development by singing with elder at St.Joseph in Khon kaen province

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์

                                                         จัดทำโดย

                 1. นางสาวจารุวรรณ ฦาชา                573070291-4                                2. นางสาววัชราภรณ์ คุณธานี           573070304-1

                 3. นางสาวมณีอินทร์ อินทรวงษ์โชติ 573080288-7

                 4. นางสาวสิริรักษ์ วสุกุลพิพัฒน์        573080297-6

                 5. นางสาวจิตตานันทิ์ ศิริเรืองวัฒนา 573080889-1

                 6. นางสาวธัญสินี แสงอินทร์             573080894-8

                 7. นางสาวพัชรินทร์ ดาวเรือง            573080904-1 

บทคัดย่อ

บทนำ

หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ของโครงงาน

                              เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุและผู้ดูแลบ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น                       หลังจากร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสุขด้วยการร้องเพลงCreate a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by jaruwanluecha1996

28 views

Public - 4/30/16, 6:18 AM