แผนที่อาคารเรียนสำหรับนักศึกษา

กลุ่ม EGG MASTER

นายเอกพงษ์ แสนสิริบรรพต

นายเปรม ปั้นทอง

นายภาสกร เขื่อนเพชร

นายโสธร ประโมทาติ

นายณัฐพงค์ ขันธวงค์

นายเอกรินทร์ สุรินอุด

นายวิสันต์ ป้อมเสมา

นายอนันต์ ศิริสมบูรณ์พัฒนา

เสนอ

อาจารย์ คมสรร ทองพิทักษ์

หลักการและเหตุผลของโครงงาน

          เนื่องจากนักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นพบปัญหาในการหาห้องเรียน ทำให้เข้าเรียนสายส่งผลกระทบต่อการเรียนและเวลาเรียนกลุ่มของข้าพเจ้าจึงเห็นปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามควรได้รับการแก้ไขเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อนักศึกษาและคณาจารย์โดยตรงจึงเป็นเหตุผลที่กลุ่มข้าพเจ้าจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นโยชน์ต่อนักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมาย

1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและคณาจารย์

2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและคณาจารย์

3. เพื่อแก้ปัญหาการหาห้องเรียน

4. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลภายนอกที่มาใช้อาคาร

ขอบข่ายของโครงงาน


พื้นที่เป้าหมาย


คณะวิศวกรรมศาสตร์ 


คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี              กลุ่มเป้าหมาย

- นักศึกษา 

- บุคลากร 

- อาจารย์ 

- บุคคลภายนอก

วิธีการดำเนินงาน

1. สอบถามปัญหาที่เกิดขึ้น

2. ศึกษาตำแหน่งของห้องเรียนภายในอาคาร

3. ออกแบบผังคร่าวๆ

4. จัดการผลิตแผนผังตามจำนวนที่ต้องการ

5. กำหนดที่ติดแผนผัง

6. ดำเนินจัดการทำแผนผังตามที่ออกแบบ

7. ติดตั้งแผนผังตามที่ออกแบบไว้

8. ประเมินผู้ใช้งาน

แผนเวลาการทำโครงงาน

 - อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

การเก็บข้อมูล

- สัมภาษณ์

เครื่องมือในการดำเนินงาน/อุปกรณ์


- กระดาษ ดินสอ ปากกา

- ป้ายไวนิล

- อุปกรณ์ติดตั้ง

- สมาร์ทโฟน


งบประมาณที่ใช้

- โดยประมาณ 1200 บาท 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


1. เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและคณาจารย์ในการหาอาคารเรียน

2. ได้ช่วยเหลือบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ประหยัดเวลาในการหาห้องภายในอาคารเรียน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ข้อมูลชื่ออาคารต่าง

- ไฟล์จากสโมสรคณะ

THANK YOU

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by topyummi011

42 views

Public - 9/14/16, 6:27 AM