โปรแกรมการนำเสนอ

ความหมายการนำเสนอ

- การนำเสนอข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่เก็บรวบรวม มาจัดให้เป็นระเบียบ  เพื่อนำเสนอข้อมูลจากบุคคลหนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  

- ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่นำเสนอ โดยใช้เทคนิคและสื่อต่างๆ ในการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการนำเสนอที่กำหนดไว้ความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล

- เหมาะกับงานทุกสาขาอาชีพ จะเห็นว่าในการประชุม  สัมมนาของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

- มีการสร้างงานนำเสนอเพื่อให้งานนำเสนอน่าสนใจทุกครั้ง

- ใช้สำหรับสร้างสื่อการสอนของครู หรือใช้เป็นสื่อนำเสนอโครงการของนักเรียนนักศึกษาต่างๆ

- ในปัจจุบันนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายและยังเป็นรายวิชาของหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ

ในปัจจุบันโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ มีให้เลือกใช้งานกันหลายโปรแกรม

ส่วนช่องทางการนำเสนอผลงานมี 2 ช่องทาง

  - แบบออฟไลน์ (offline) เช่น โปรแกรม PowerPoint นำเสนองานหรือโปรแกรมสร้างสื่อ CAI เป็นต้น

  - แบบออนไลน์ (online) คือใช้เว็บไซต์ในการนำเสนองาน

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by babachompoo

29 views

Public - 9/2/16, 12:19 PM