อบรม CAD-CAM

อบรม CAD-CAM

เรื่องที่ 1  เนื้อหา 

1. การใช้คำสั่งในส่วนของ CAD  Sketch      ในการสร้างรูปทรง 2 มิติ และการแก้ไขรูปทรงเป็น 3 มิติ

2. การใช้ CAM การกำหนด MCS_MILL Workpiece การกำหนด Tool การกำหนด Create Operation


เรื่องที่ 1 การทำ CAD-CAM พื้นฐาน

เรื่องที่ 1 การทำ CAD-CAM พื้นฐาน การกัดText

อบรม CAD-CAM เรื่องที่ 2

อบรม CAD-CAM เรื่องที่ 2 (ต่อ)

อบรม CAD-CAM ทดสอบ

แบบทดสอบ Post Test 

ให้ผู้เรียนพิจาราณาภาพต่อไปนี้แล้วปฏิบัติงาน

สิ่งที่ต้องการ

1. รูปทรง 3 มิติที่ได้จากการมองภาพการแก้ไขภาพ

2. การกำหนด Tool รูปแบบของ Operation และการผลิตชิ้นส่วนตามที่ต้องการ

3. NC Program

อบรม CAD-CAM ทดสอบ (ต่อ)

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

อบรม CAD-CAM

by psenarak

88 views

Public - 5/20/16, 7:48 AM