The Crime line project

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมาของโครงการ

 ในปัจจุบันนั้น ประชากรโลกได้มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าในด้านของเทคโนโลยีในโลกกระแสโลกาภิวัฒน์ในเรื่องเครื่องมือสื่อสารในปัจจุบันนั้น ที่มีความสามารถมากและมีบทบาทมากเป็นอันดับต้นๆในโลกในเรื่องของการสื่อสาร รวมไปถึงการค้าขาย การศึกษา ธุรกิจ เป็นต้น ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกออนไลน์และในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลทำให้ประชาชนที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าว มีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตประจำวันมากขึ้น

โครงการนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิดปัญหาอาชญากรมในโลกออนไลน์ที่มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆภายในสังคมทุกๆสังคม จึงมีความประสงค์อยากจะทราบถึงการป้องกันภัยการปัญหาการเกิดอาชญากรรม และทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในในสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมไทยได้ตระหนักถึงภัยของโลกโซเชียล อันเกิดมาจากการที่ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้บริโภคสื่อออนไลน์และผู้บริการในโลกออนไลน์ เช่น การค้าขายทางออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในโลกโซเชียล ร่วมถึงการการทำธุรกรรมทางออนไลน์ ฯลฯ ส่งผลให้มิจฉาชีพมีช่องว่างในการหลอกผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น จึงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเสียหายจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือการถูกหลอกจากมิจฉาชีพนั้นเอง เช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่ความระมัดระวังตัวเองจากตัวผู้บริโภค ก็อาจจะกล่าวได้

ดังนั้น กลุ่มของเรามีความเห็นว่าโครงการนี้จะทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริโภคสื่อทางโลกโซเชียล ให้มีความตระหนักและมีวิจารณญาณมากขึ้นในการเสพสื่อในโลกออนไลน์ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเองในการเข้าถึงโลกโซเชียล และสามารถหาทางแก้ไขปัญหา รวมถึงสามารถรับมือกับมิจฉาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by ppploymochi

17 views

Public - 4/29/16, 9:57 AM