กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ วัดแม่พระรูปคำกาลหว่าร์

http://bunkrapp.com/present/7wewdl/

กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ วัดแม่พระรูปคำกาลหว่าร์

ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2016

http://bunkrapp.com/present/7wewdl/

กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ วัดแม่พระรูปคำกาลหว่าร์ ประจำเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน

วันที่ 1 มิถุนายน 2016

วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) ได้ให้การต้อนรับ  พระภิกษุสงฆ์ตัวแทนศาสนาอิสลามและแกนนำ ศาสนิกสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


โครงการฝึกอบรมแกนนำศาสนิกสัมพันธ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาใช้สถานที่ของวัดแม่พระรูปคำ(กาลหว่าร์)

กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ วัดแม่พระรูปคำกาลหว่าร์ ประจำเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน

สำนักจุฬาราชมนตรี

จัดงานพิธืเฉลิมพระเกียรติและขอพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2016 และงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฏอนประจำปีฮัจเราห์ศักราช 1437 ในเวลา 17.00-20.00 น. ณ. ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์และคณะเข้าร่วมงานด้วย 

ภาพงานว้นที่ 9 มิถุนายน 2016

บันทึก3 สค 16 

วัดพระบิดาจะไปให้ความรู้แก่เด็ก วัดน.อันนา

เสวนาที่ออธอด๊อก อยู่ในขั้นติดต่อ

????

19 กค. 16 

ไปแสวงบุญที่จันทบุรี

ประชุม

9 กค 16 

ประชุมที่ กาลหว่าร์

ประชุมเดือนสค วันที่ ??
เดือนกรกฏาคม 

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

กิจกรรมวัดแม่พระรูปคำกาลหว่าร์

by psenarak

57 views

Public - 5/27/16, 4:26 AM