• ประวัติเบื่องต้น

- ชื่อ ชนภัทรสารสมุทร


- ชื่อเล่น ไทม์


- ชั้นปวช 2 ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


- จบมาจากปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  


- อายุ 16 ปี วันเดือนปีเกิด 20/03/2543

- เรียนเตรียมบริหารธุรกิจ


- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


- งานอดิเรกเล่นกีฬา, ดนตรี

นี่คือ ผมเอง 

รูปตอนอยู่ปรินส์

จบการนำเสนอ

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Copy - New presentation

by timesansamuth

13 views

Public - 6/8/16, 3:23 AM