พฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธพิสัย

พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)

เป็นการกระทำที่เกี่ยวกับกระบวนการทางสมองเช่นสติปัญญา (ทางปัญญา) การเรียนรู้ (การเรียนรู้) และการแก้ปัญหา (ญ) ได้แบ่งระดับพุทธิพิสัยไว้ 6 ระดับ

โดยเรียงจากระดับต่ำสุดถึงระดับสูงสุดดังนี้

1. ความรู้ความจำ

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

พุทธพิสัย

by chuxzud

17 views

Public - 9/19/16, 3:15 PM