Freud

Sigmund Freud ontwikkelde een model van de persoonlijkheid. Dit model gaat ervan uit dat de persoonlijkheid een dynamische structuur is die wordt gedreven door drie krachten: het Es, Ich en het Über-ich.

ES

Dit is volgens Freud de meest bepalende kracht van de persoonlijkheid en bevind zich in het onderbewuste. Het Es bestaat uit biologische driften zoals seksuele lust (het libido), en agressie en werkt volgens het lustprincipe. De driften uit het Es streven constant naar bevrediging.  Baby's worden alleen gedreven door het Es, het is daarom maar goed dat ze zich nog verder gaan ontwikkelen. 

ICH

 Het ich bestaat uit de waarneming, het bewustzijn en het verstand. Het is het ich die de primitieve instincten van het Id stuurt, afremt en op een beschaafde manier probeert te bevredigen. Om tot aanvaardbaar gedrag te komen moet het ich dus bemiddelen tussen de andere krachten. Ook verdringt het pijnlijke gebeurtenissen uit het bewustzijn en weert het bedreigingen af. 


über ICH

Door straf en beloning leren kinderen wat goed en slecht is. Die regels maken ze zichzelf eigen waardoor het Superego ontstaat. Het Superego is dan ook het morele deel van de persoonlijkheid, en bevat het geweten. Het opereert voor het grootste deel in het onbewuste. Volgens Freud is de persoonlijkheid gevormd tegen de tijd dat een kind vijf jaar oud is. Daarna zal een mens niet veel meer veranderen. Ook het ik-ideaal bevind zich hier, dit is wat je als goed hebt leren kennen en hoe je graag zou willen zijn. Het is kenbaar aan het stemmetje in je hoofd die je bemoedigd of beloond wanneer je iets goed doetVoor de tijd van Freud werd aangenomen dat dromen vooral tot stand kwamen door lichamelijke prikkels. Een volle blaas was dan de oorzaak voor een droom over een waterval of een regenbui. Maar Freud ging een stap verder: waarom droomt de ene mens over regen en de ander over een waterval? De oorzaak daarvan lag volgens Freud in de persoonlijkheid van de dromer en vooral in de ervaringen die deze in zijn jeugd had gehad. Hiermee legde hij de basis voor de eerste droomtheorie in onze tijd: trachten de inhoud van de droom te verklaren uit de persoonlijkheid van de dromer.

De psychoseksuele ontwikkeling volgens Freud

• Orale fase 0 tot 18 maanden

• Anale fase 2 tot 3 jaar

• Fallische fase 3 tot 6 jaar

• Latentie fase 6 tot 12 jaar

• Genitale fase vanaf ongeveer 12 jaar tot de volwassenheid

Orale fase (0 tot 18 maanden)

We worden als zuigeling geboren en het leven staat dan primair in het teken van het bevredigen van honger en dorst door te zuigen en te happen. Gedurende deze levensfase ontleent de mens zijn welbevinden aan de prikkeling van de mond dat Freud dan ook ziet als het centrale lichaamsdeel in deze fase; hiermee leert de baby als het ware de wereld, zichzelf en zijn relatie tot de wereld kennen.

Na het doorkomen van de tanden ontwikkelt zich het bijten. Gaandeweg ontdekt de baby dat 'eten' niet alleen te maken heeft met honger, dorst en de bevrediging daarvan in directe zin

Anale fase (1,5 tot 3 jaar)

De anale fase is de tweede fase in de psychoseksuele ontwikkeling en duurt van ongeveer 15 maanden tot 3 jaar. Het overlapt dus gedeeltelijk met de orale fase. Rond deze leeftijd (2 jaar, maar dit verschilt ook per cultuur) begint ongeveer de zindelijkheidstraining, wat betekent dat het kind gefascineerd raakt over de erogene zone van de anus.

Dit stadium valt samen met het begin van het vermogen om de sluitspier te beheersen, en daarmee ook het vermogen om geschenken te geven of te weigeren. De ontlasting is symbolisch gezien een eerste 'gift' van het kind.

De aandacht voor de zindelijkheidstraining heeft invloed op de karaktervorming. Als dat op strenge manier gebeurt of als een kind juist veel aan die lust mag toegeven leidt dat ertoe dat hij in deze fase blijft hangen (fixatie). Dat zou bepaalde karaktertrekken tot gevolg hebben, zoals gierigheid, zuinigheid en overdreven netheid: het `anaal karakter'.

Fallische fase (3 tot 6 jaar)

De bron van bevrediging is in dit stadium de geslachtsdelen. Dit is niet in de zin van volwassen seksualiteit; het kind is immers fysiek onvolwassen. Kinderen worden zich steeds meer bewust van hun lichaam en zijn nieuwsgierig naar hun lichaam en dat van andere kinderen, en ook dat van hun ouders. Voorbeeld: bij de kinderspelletjes doktertje en moeder&vader wordt naar geslachtsdelen gevraagd.

Ook voelen kinderen zich vaak aangetrokken tot hun ouders. Hierbij zijn vaak dochters aangetrokken tot de vader en zien moeder als concurrentie en andersom ook met zoon en moeder.

Ze trekken dan ook meer naar hun desbetreffende ouder toe. Bij de jongens wordt deze aantrekkingskracht het Oedipuscomplex genoemd. Bovendien ontdekken meisjes dat zij iets 'tekort komen'. Het valt hen op dat jongens net dat uitsteekseltje meer hebben, en zij zelf slechts een spleetje hebben. Bijgevolg kan er een jaloersheid ontstaan ten opzichte van het andere geslacht, die door Freudianen wordt benoemd als penisnijd.

Latentiefase (6 tot 12 jaar)

De interesse van het kind krijgt dan een minder egocentrisch en seksueel karakter. Het is een periode van typisch zakelijke belangstelling en een grote drang van weten. Als de seksuele nieuwsgierigheid van de vorige fase al te sterk onderdrukt is, bestaat er kans, dat zich deze drang van weten bij het kind niet doorzet. Zijn exploratiedrang en nieuwsgierigheid hebben hem dan in de vorige fase te veel narigheid bezorgd.

Genitale fase (vanaf ongeveer 12 jaar tot volwassenheid)

Deze laatste fase kan omschreven worden als de ontwikkeling van de geslachtsdrift. De puber krijgt interesse in het andere geslacht en is fysiek nu ook in staat tot het krijgen van ejaculaties en orgasmes. Hij wil zich losmaken van zijn ouders en zijn eigen leven opbouwen met een volwassen seksualiteit. Wanneer de vorige fases niet goed zijn doorlopen kan dit de ontwikkeling van de laatste fase belemmeren.

Test je kennis!!!


Op welke leeftijd is volgens Freud het karakter grotendeels bepaald?

A 5 jaar

B 10 jaar

C 15 jaar

D 20 jaarWat is volgens Freud de belangrijkste drijvende kracht achter ons gedrag?

     A agressie

B libido

      C agressie

        D motivatie


Hoe heet de fase tussen ongeveer het zesde jaar en de pubertijd waarin er weinig seksuele interesse is?Einde digitale les!!!!

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Levensloop B

by marlousimons3e6

38 views

Public - 9/20/16, 4:14 PM