สถาบันการเงิน

สถาบันการเงิน

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เป็นผู้รับฝากหรือระดมเงินออมและการให้สินเชื่อ

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by milktp19

13 views

Public - 8/13/16, 1:49 PM