การศึกษาความยาวคลื่นที่เหมาะสมในการวัดความหวานในลำอ้อยโดยใช้เทคนิค NIRs

ผู้จัดทำ

นายวนัส ภูยาธร รหัส 563040431-1

นายอาทิตย์ จันทะรังศรี รหัส 563040436-1


อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์


ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by wanat

15 views

Public - 10/14/16, 10:36 AM