ความเป็นครูและคุณลักษณะความเป็นครู

สังคมจึงคาดหวังว่า ครู

คือแบบอย่างที่ดีของศิษย์เป็นผู้สร้างสมาชิกใหม่ของสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อสังคม 

คุณลักษณะของครูที่ดีตามแนวคิดทางศาสนา

ปิโย

ครูต้องทำตนให้เป็นคนน่ารักของลูกศิษย์

ครุ

ครูจะต้องดูแลและปกครองให้ศิษย์มีความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้และรู้สึกปลอดภัย

วัตตา

ครูจะต้องรู้จักพูด ให้ศิษย์เข้าใจได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ สอนด้วยความสนุกสนาน สอนในสิ่งที่ถูกต้องไม่บิดเบือน

ภาวนีโย

ครูจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ภูมิปัญญาแท้จริง สนใจหาความรู้เพิ่มเติมและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ

วจนักขโม

ครูต้องพร้อมที่จะรับฟัง คำปรึกษาการซักถาม คำเสนอแนะและคำวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยไม่ฉุนเฉียว

คัมภีร์รัญจะ กถัง กัตตา

ครูต้องสามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้

โน จักฐาเน นิโยชเย

ครูไม่ชักจูง ศิษย์ไปในทางที่เสื่อมเสีย ครูไม่ประพฤติชั่ว

ลักษณะของครูที่ดีตามแนวคิดในวงการการศึกษาตะวันตก

1. เป็นผู้มีความรอบรู้

2. เป็นผู้มีอารมณ์ขัน

3. เป็นผู้มีความยืดหยุ่น

    ผ่อนปรน

4. เป็นผู้มีความตั้งใจในการ              ทำงาน

5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์

6. เป็นผู้มีความสามารถสร้าง            ความชัดเจน

7. เป็นคนเปิดเผย  

8. เป็นผู้มีความอดทน

9. เป็นแบบอย่างที่ดี

10. เป็นผู้สามารถประยุกต์                 ทฤษฎีไปปฏิบัติได้

11. เป็นผู้มีความเชื่อมั่นใน               ตนเองสูง

12. เป็นผู้มีความสามารถใน               ศิลปะวิทยาการหลายๆด้าน

13. เป็นผู้แต่งกายเหมาะสมและ       มีสุขอนามัยที่ดี

คุณธรรมตามจรรยาบรรณที่คุรุสภากำหนด 9 ข้อ

ข้อที่ 1 ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า

ข้อที่ 2 ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข้อที่ 3 ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ

ข้อที่ 4 ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคมของศิษย์

ข้อที่ 5 ครูต้องไม่แสวงประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและไม่ใช้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ

ข้อที่ 6 ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ

ข้อที่ 7 ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การวิชาชีพ

ข้อที่ 8 ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์

ข้อที่ 9 ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย

สรุปเนื้อหาลักษณะของครูที่ดี

ครูที่ดีควรประกอบด้วยคุณลักษณะที่สำคัญคือ

1. บุคลิกภาพดี

2. มีความรู้ดี

3. การสอนดีและ               ปกครองดี

4. ความประพฤติดี

5. มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี

นอกจากครูที่ดีจะมีลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 5 ประการแล้ว

ครูที่ดีควรจะมีความภาคภูมิใจและทัศนะคติที่ดีในอาชีพของตนเอง

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by mybluevalantine

27 views

Public - 9/20/16, 7:35 AM