คุณธรรม และจริยธรรม เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน คุณธรรม แปลว่า สภาพคุณงามความดี จริยธรรม แปลว่า ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม บางครั้งก็เรียกควบกันไปเป็นคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรมที่แท้จริงมีคุณค่าภายในตัวทำให้ผู้ครอบครองความดีเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คุณธรรมต้องตั้งอยู่บนความรู้ สิ่งที่ยึดถือว่าเป็นคุณธรรม เช่น ความกล้าหาญ ความพอดี ความยุติธรรม และศาสนกิจ หากสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นไม่มีความรู้เป็นส่วนประกอบ

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

คุณธรรมนักเรียนทศวรรษที่ 21

by aeoyol

25 views

Public - 7/11/16, 1:53 AM