โครงงานคอมพิวเตอร์

เรื่อง

โภชนาการน่ารู้

สมาชิก

 ด.ช. ณัฐวุฒิ มิ่งอ่อน เลขที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่3/4 

ด.ช. ปวริศร เเสงรัตน์ เลขที่ 9 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่3/4  

ด.ญ. ชนิกานต์ ชื่นชม เลขที่14 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่3/4

เเนวคิดที่มาเเละความสำคัญ

        เนื่องจากการบริโภคสำคัญต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์ซึ่งแต่ละช่วงวัยก็จะมีความต้องการสารอาหารแตกต่างกันออกไปและช่วงวัยก็สามารถแบ่งได้เป็น วัยทารก,วัยก่อนเรียน,เด็กวัยเรียน,เด็กวัยรุ่น,วัยผู้ใหญ่และวัยชรา

       คณะผู้จัดทำจึงคิดโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกของการที่จะทราบว่าแต่ละช่วยวัยจะต้องรับสารรอาหารหรือบริโภคอาหารประเภทอะไรจึงจะถูกต้องตามโภชนาการในแต่ละช่วงวัย 

 วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาการบริโภคตามโภชนาการ

2.เพื่อศึกษาการบริโภคตามช่วงวัย

3.เพื่อศึกษาการบริโภคตามโภชนาการอย่างถูกต้อง

หลักการและทฤษฎี

การรับประทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกวัย อย่างไรก็ดีความต้องการอาหารในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกัน เช่น วัยเด็กต้องการพลังงานสูงเพื่อการเจริญเติบโต เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายต้องมีการควบคุมน้ำหนักเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง บทความนี้ได้ให้แนวทางในการเลือกอาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงชีวิตตั้งแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนถึงวัยสูงอายุ 

 วิธีดำเนินงาน

1.)นำหัวข้อของเรื่องมาตั้งประเด็นในการสืบค้นข้อมูลและแบ่งหัวข้อให้ช่วยกันทำ

2.)ให้แต่ละคนไปศึกษาข้อมูลตามสถานที่ต่างๆแล้วบันทึกผล

3.)เมื่อทุกคนรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วให้ทุกคนนำข้อมูลมารวมกันแล้ววิเคราะหฺ์ข้อมูล

4.)นำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วไปจัดเรียงให้เหมาะสม แล้วบันทึกลงในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร หรือรายงาน

5.)นำข้อมูลมานำเสนอซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตด้วยการเขียนโปรแกรมด้วยการใช้โปรแกรม Code Block 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคตามโภชนาการในแต่ละช่วงวัย

2. ได้เผยเเผร่ความรู้ให้เเก่บุคคลที่สนใจ

3. เข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการในแต่ละช่วงวัยเพิ่มขึ้น

ซูโดโค้ต


 1.เริ่มต้น

 2.กำหนดตัวแปรโดย 1= infant 2=children 3=teenager          4=  adult 5=old

 3.รับค่าตัวเลขเฉพาะ 1-5 ตามเคสที่มี

 4.ประมวลผล ตัวปะมวลผลจะประมวลตามตัวเลขที่กำหนด ถ้าไม่มี  ตัวเลขที่กำหนดจะไม่แสดงผล ถ้ามีก็จะเเสดงผล

 5.แสดงผล

 6.ถ้าไม่มีตามเคสก้จะวนกลับไปทำใหม่

 7. จบ

ข้อดีของโปรเเกรม 

1.สามารถรับประทานอาหารที่ควรได้รับตามวัยได้อย่างเหมาะสม 

2.ทำให้ผู้ใช้มีสุขภาพเเข็งเเรง เเต่ควรออกกำลังกายควบคู่กันไป   

3. ประหยัดเงินในการซื่อหนังสือเกี่ยวกับโภชนาการตามวัย


จบการนำเสนอ

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by pawarisorn

36 views

Public - 9/19/16, 2:29 PM