เกมเชาว์ปัญญา

Do the test Simulator 2016 

จัดทำโดย

นายปารมี ศรีภมร เลขที่ 3

เด็กชายปิยะเชฐ โตเทศ เลขที่ 4

นางสาวรัฎศมล น่วมนวล เลขที่ 14

เด็กหญิงบุณยาพร กัลยาณมิตร เลขที่ 16

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ที่มาและความสำคัญ

ที่มาและความสำคัญ

วัตถุประสงค์ 


                 1. เพื่อศึกษาการสร้างเกมและพัฒนาเกม

                 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

                 3. เพื่อให้นักเรียนไม่เกิดความเครียดในการอ่านหนังสือ    

หลักการและทฤษฎี

            จากการศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องการสร้างเกมจากโปรแกรมนั้นทำให้เราได้ความรู้ความเข้าใจในการสร้างและพัฒนาเกมมากยิ่งขึ้นและทำให้เราได้รู้จักการใช้โปรแกรมที่ทันสมัยซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีเกิดค้นคว้าหาข้อมูลกันมากมาย และโปรแกรม rpg maker ก็ถือว่ามีความทันสมัยและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

วิธีดำเนินงาน

1. คิดหัวข้อโครงงานเพื่อนำเสนอครูที่ปรึกษา

2. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจคือ การสร้างเกม ค้นคว้าข้อมูลจากเว็ปไซต์ต่างๆและจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำเนื้อหาต่อไป

3. ศึกษาการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม rpg maker และจากเว็บไซต์ต่างๆที่เสนอเทคนิค วิธีสร้าง

4. จัดทำโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอครูที่ปรึกษา


วิธีการดำเนินงาน (ต่อ)

5. จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์สร้างและพัฒนาเกมโดยสร้างเกมที่สนใจตามแบบเสนอโครงร่างที่เสนอ

6. นำเสนอรายงานความก้าวหน้าให้ครูที่ปรึกษาโครงงานได้ตรวจสอบ ซึ่งครูที่ปรึกษาจะให้ข้อเสนอต่างๆเพื่อให้จัดทำ7. เนื้อหาและการนำเสนอที่น่าสนใจ ทั้งนี้เมื่อได้รับคำแนะนำก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

8. จัดทำเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์

9. ประเมินผลงานโดยครูที่ปรึกษาและให้ผู้ที่สนใจร่วมประเมิน

ซูโดโค้ค

สิ่งที่เรารู้ : วิธีการผ่าน

สิ่งที่เราต้องการ : คำตอบ

การดำเนินงาน : 1. กรอกคำตอบ

2. เก็บค่าตัวแปร

3. เปรียบเทียบเงื่อนไข                 

ผังงานโปรแกรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ได้ศึกษาการสร้างและพัฒนาเกม

2.นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

3.นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความเครียด 

ภาคผนวก

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by smilefunf

13 views

Public - 9/19/16, 11:34 PM