หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

                                    จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำของคอมพิวเตอร์

๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของอุปกรณ์และการทำงานของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการทำงานและหน้าที่ต่างของคอมพิวเตอร์และหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ    

                หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์เริ่มจากผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลหรือคำสั่งผ่านทางอุปกรณ์รับข้อมูล (Input driver) ซึ่งข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆ ที่รับเข้ามาจะถูกนำไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลัก (Memory) จากนั้นก็จะถูกนำไปประมวลผลโดยหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing) แล้วนำผลที่ได้จากการประมวลผลมาเก็บไว้ในหน่วยความจำแรม พร้อมทั้งแสดงออกทางอุปกรณ์แสดงผล (Output driver) ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์จึงประกอบ 4 ด้วยกัน ส่วนอุปกรณ์รับข้อมูล ส่วนประมวลผลกลาง หน่วยความจำ และอุปกรณ์แสดงผล  

        ขั้นตอนที่ 1 รับข้อมูล

คอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลและคำสั่ง คือ เมาส์ คีย์บอร์ด และ สแกนเนอร์ เป็นต้น รูปแสดงอุปกรณ์นำเข้าคำสั่งและข้อมูล

    ขั้นตอนที่ 2 ประมวลผลข้อมูล

หน่วยประมวลผลข้อมูล หรือ CPU (central processing unit) ใช้คำนวณและประมวลผลคำสั่งต่างๆ ตามโปรแกรมที่กำหนด รูปแสดงตัวประมวลผล หรือ CPU  

         ขั้นตอนที่ 3 จัดเก็บข้อมูล

         คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ในอนาคต เช่น ฮาร์ดดิสก์ แผ่นซีดี และอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดพอร์ตยูเอสบีไดร์ หน่วยเก็บข้อมูลนี้ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ หน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำสำรอง

หน่วยความจำหลัก สามารถแบ่งตามลักษณะการเก็บข้อมูลได้ดังนี้หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ คือ หากเกิดไฟดับระหว่างใช้งาน ข้อมูลจะหาย เรียกว่า แรม (Random Access Memory : Ram)

หน่วยความจำแบบลบเลือนไม่ได้ คือ หน่วยความจำถาวร แม้ไฟจะดับข้อมูลก็จะยังอยู่เหมือนเดิม เรียกว่า รอม (Read Only Memory : Rom)

หน่วยความจำสำรอง คือ หน่วยความจำที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้นได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ แผ่น CD-DVD และอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดพอร์ต ยูเอสบีแฟลชไดฟ์(USB flash drive)

ขั้นตอนที่ 4 แสดงผลข้อมูล

         เมื่อทำการประมวลผลแล้ว คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูล เช่น หากเป็นรูปภาพกราฟิกก็จะแสดงผลออกทางจอภาพ ถ้าเป็นงานเอกสารก็จะแสดงผลทางเครื่องพิมพ์ หรือหากเป็นในรูปแบบของเสียงก็จะแสดงผลออกทางลำโพง เป็นต้น

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by kittaponchanaken

30 views

Public - 4/25/16, 12:29 PM