รายงานผลการปฏิบัติงาน

นายสืบศักดิ์  จอมธรรม

พนักงานราชการ

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by swcmteacher

20 views

Public - 5/11/16, 10:21 AM