โครงงานคอมพิวเตอร์

เรื่อง โปรแกรมคิดเงินทอนเงินรวดเร็วทันใจ

 To calculate the price were to change money.

                                  แนวคิดที่มาเเละความสำคัญ


      ในการค้าขาย การคำนวนราคาสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการจะซื้อและการทอนเงินที่เหลือจากการจ่ายของผู้บริโภค ต้องอาศัยความสะดวกรวดเร็วและความเเม่นยำทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งในการคำนวนราคาสินค้าเเละการทอนเงินจำเป็นที่จะต้องเร่งรีบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

     

      การค้าขาย เป็นการประกอบอาชีพชนิดหนึ่ง ซึ่งทางผู้ประกอบการหรือผู้ขาย จะได้รับผลตอบแทนจากการค้าขายหรืออการประกอบอาชีพนี้เป็นผลกำไร โดยการเพิ่มราคาของสินค้าจากที่ลงทุนไปและการคำนวนราคาของสินค้าและการทอนเงินเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะได้กำไรหรือขาดทุน

      

      การคำนวนราคาสินค้าและการทอนเงินถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบอาชีพค้าขาย เนื่องจากมีส่วนเป็นตัวระบุการได้กำไรหรือขาดทุน การคำนวนราคาสินค้าเเละการทอนเงินจึงมีความสำคัญมากในการค้าขาย    

                                             วัตถุประสงค์


                  1.เพื่อศึกษาวิธีการสร้างโปรแกรมการทอนเงิน

                  2.เพื่อสร้างโปรแกรมที่สามารถทอนเงินได้อย่างถูกต้อง                            เเละสะดวกสบาย

                  3.เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้อย่างสร้างสรรค์

                                     หลักการและทฤษฎี


      จากการศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องการคิดเงินทอนเงินจากโปรแกรม CodeBlocks นั้นทำให้เราได้คิดเงินทอนเงินแบบรวดเร็วทันใจมากขึ้นและทำให้เราได้รู้จักการใช้โปรแกรมที่ทันสมัยซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีการค้นคว้าหาข้อมูลกันมากมาย และโปรแกรม CodeBlocks ก็ถือว่ามีความทันสมัยและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

                                          วิธีการดำเนินงาน


     1. คิดหัวข้อโครงงานเพื่อจะนำเสนอครูที่ปรึกษา

     2. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ คือโปรแกรมคิดเงินทอนเงิน ค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำเนื้อหาถัดไป

     3. ศึกษาการใช้โปรแกรมคิดเงินทอนเงินโดยใช้โปรแกรม CodeBlocks และจากเว็บไซต์ต่างๆที่เสนอเทคนิค และวิธีใช้

     4. ทำโครงร่างโครงงานเพื่อที่จะนำเสนอครูที่ปรึกษา

     5. จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์คิดเงินทอนเงินแบบรวดเร็ว โดยใช้โปรแกรมคิดเงินทอนเงินที่สนใจตามแบบเสนอโครงร่างที่เสนอ

     6. รายงานความก้าวหน้าให้ครูที่ปรึกษาโครงงานได้ตรวจสอบ ซึ่งครูที่ปรึกษาจะให้ข้อเสนอและคำแนะนำต่างๆ เพื่อที่จะมาจัดทำเนื้อหาและการนำเสนอที่น่าสนใจ หรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม

     7. จัดทำเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์

     8. ประเมินผลงานโดยครุที่ปรึกษาและผู้ที่สนใจร่วมประเมิน

                                                   ซูโดโค้ค


     1. เริ่ม

     2. เขียนคำสั่งให้โปรแกรมแสดงข้อความว่า "Welcome to Change Calculator." ในบรรทัดแรก

          -การแสดงข้อความสามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง print

     3. รับราคาสินค้าจากผู้ใช้โปรแกรมมาเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ price_input โดยแสดงข้อความก่อนรับ input ว่า "Price:"

          -การรับค่ามาเก็บไว้ในตัวแปรสามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง raw_input

     4. ทำการแปลงราคาสินค้าจากตัวแปร price_input ให้เป็นจำนวนเต็ม และนำมาเก็บไว้ในตัวแปรใหม่ชื่อ price

     5. รับจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายมาเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ tendered_input โดยแสดงข้อความก่อนรับ input ว่า "Amount tendered:"

     6. ทำการแปลงจำนวนเงินในตัวแปร tendered_input ให้เป็นจำนวนเต็ม และเก็บไว้ในตัวแปรใหม่ชื่อ tendered

     7. คำนวนจำนวนเงินที่ต้องทอนให้ลูกค้า และนำมาเก็บไว้ในตัวแปรใหม่ชื่อ change

     8. แสดงข้อความว่า "Change:" ตามด้วยค่าของตัวแปร change

     9. จบการทำงาน

โปรแกรมคิดเงินทอนเงินรวดเร็วทันใจ

การแสดงผลของโปรแกรม

                            ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


      1. ได้โปรแกรมที่สามารถนำมาใช้ในการคำนวณราคาสินค้าและทอนเงินได้จริง

      2. เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชีพค้าขายในการคิดคำนวณ

      3. ผู้ที่ใช้โปรมแกรมสามารถใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

      4. ได้นำเทคโนโลยีมาประยุคใช้ให้เกิดประโยชน์

จบการนำเสนอ

ขอนคุณครับ

                                    สมาชิก


                             1. นายธิราพรรณ ปัตสายะ เลขที่ 6

                             2. เด็กชายศรัญชัย ทัพหมี เลขที่ 7

                             3. นางสาวนงนภัส คำลือชัย เลขที่ 18

                             4. นางสาวชนัญชิดา สุขานนท์ เลขที่ 22 

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

C++

by tirapan

27 views

Public - 9/21/16, 1:39 PM