ครั้งที่13

งบการเงิน

ความหมายและองค์ประกอบของงบการเงิน

งบการเงิน 

   หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ วันสิ้นงวดบัญชี


องค์ประกอบของงบการเงิน 

   1. งบกำไรขาดทุน

   2. งบดุล

   3. งบใดงบหนึ่งดังต่อไปนี้

      * งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

      * งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

   4. งบกระแสเงินสด

   5. นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)

งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement) 

     หมายถึง งบที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีผลกำไร หรือ ขาดทุนสุทธิเท่าใดประกอบด้วยรายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่าย


 รูปแบบของงบกำไรขาดทุน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1แบบรายงาน (Report Form) 

รายการแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่หนึ่งเป็นส่วนของรายได้ ตอนที่สองเป็นส่วนของค่าใช้จ่าย และตอนที่สามคือกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ

2 แบบบัญชี (Account Form) 

เป็นแบบที่แสดงรายการแบบตัว T ในภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็นสองด้าน คือ ด้านซ้ายมือ (เดบิต) บันทึกรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ด้านขวามือ (เครดิต) บันทึกรายการเกี่ยวกับรายได้ 

การจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบรายงานและแบบบัญชี

การทำงบกำไรขาดทุนแบบรายงาน

   1. ส่วนหัวงบ มี 3 บรรทัด 

     บรรทัดที่ 1 เขียน “ชื่อกิจการ”

     บรรทัดที่ 2 เขียนคำว่า “งบกำไรขาดทุน”

     บรรทัดที่ 3 เขียนระยะเวลาที่จัดทำงบกำไรขาดทุน 


   2. เขียนคำว่า “รายได้” ทางด้านซ้ายมือแล้วนำบัญชีรายได้หลักและรายได้อื่น ๆ ของกิจการมาลงรายการโดยเขียน เยื้องไปทางขวามือเล็กน้อย และเขียนจำนวนเงินทางขวามือแล้วรวมยอดรายได้ทั้งหมด 


   3. เขียนคำว่า “ค่าใช้จ่าย” ทางซ้ายมือให้ตรงกับรายได้ และนำบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขียนเยื้องไปทาง ขวามือเล็กน้อย พร้อมเขียนจำนวนเงินทางขวามือแล้วรวมยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด   


    4. หาผลต่างระหว่างยอดรวมรายได้ และยอดรวมค่าใช้จ่าย ถ้ายอดรวมรายได้มากกว่ายอดรวมค่าใช้จ่าย ผลต่างคือ กำไรสุทธิ ถ้ายอดรวมค่าใช้จ่ายมากกว่ายอดรวมรายได้ผลต่างคือขาดทุนสุทธิ

ตัวอย่าง 

งบกำไรขาดทุนแบบรายงาน

การทำงบกำไรขาดทุนแบบบัญชี

   1. เขียนส่วนหัวงบ 3 บรรทัด


   2. ลงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางด้านซ้ายมือเรียงลงมาตามลำดับ และลงรายการเกี่ยวกับรายได้ทางด้านขวามือ เรียงลงมาตามลำดับ


   3. รวมยอดรายได้ เขียนกำไรสุทธิทางด้านเดบิต ส่วนขาดทุนสุทธิเขียนทางด้านเครดิต


ตัวอย่าง 

งบกำไรขาดทุนแบบบัญชี

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by jastmeann

48 views

Public - 12/18/16, 3:07 PM