ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน บ้านสันตับเต่า

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน

ตั้งอยู่ที่บ้านสันตับเต่า ต.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านแพทย์แผนไทยมีการให้ความรู้แก่เยาวชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับประโยชน์ของพืชผักสมุนไพรโดย อสม.ประจำชุมชน และมีการเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้าน

มีการทำวิจัยในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพของชุมชนบ้านสันตับเต่า” เพื่อตอบโจทย์ประเด็นความมั่นคงด้านอาหารโดยหาสาเหตุจากปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย จนเป็นที่มาของการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกพืชผักสมุนไพรไว้กินเองตลอดจนนำมาแปรรูปเป็นยาสมุนไพร

มีการทำวิจัยในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพของชุมชนบ้านสันตับเต่า” เพื่อตอบโจทย์ประเด็นความมั่นคงด้านอาหารโดยหาสาเหตุจากปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย จนเป็นที่มาของการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกพืชผักสมุนไพรไว้กินเองตลอดจนนำมาแปรรูปเป็นยาสมุนไพร


Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by pimyada22726

12 views

Public - 9/24/16, 7:35 AM