อัคคีภัยและปัญหามลพิษจากหมอกควัน

อัคคีภัยคืออะไร??

ความหมายของอัคคีภัย

ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต

สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย

1.1 ประมาท ในการใช้เชื้อเพลิง การใช้ความร้อน การใช้ไฟฟ้า

1.2 อุบัติเหตุ ทั้งโดยธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย์

1.3 ติดต่อลุกลาม การนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน

1.4 ลุกไหม้ขึ้นเอง การทำปฏิกิริยาทางเคมี การหมักหมม อินทรีย์สารวางเพลิง ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม

วิธีการป้องกัน

-ติดตั้งถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อม และฝึกใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้วิธีป้องกัน

-ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ

-ไม่ควรทิ้งเชื้อเพลิงไว้ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

วิธีป้องกัน

-มีทางเข้าออกฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย

-มีการซ้อมหนีไฟเป็นประจำ

ข้อปฏิบัติเมื่อพบเจอทั้งช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น

-ควบคุมสติ มีสติ อย่าตกใจ

-กดสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ เมื่อเกิดเหตุ และตะโกนดังๆว่า”ไฟไหม้”

ข้อปฏิบัติเมื่อพบเจอทั้งช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น

-หาถังดับเพลิงหรือถังน้ำมาดับ ก่อนที่ไฟจะลาม

ข้อปฏิบัติเมื่อพบเจอทั้งช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น

-ถ้าดับไฟไม่ได้ให้รีบหนี

-หนีไฟทางบันได บันไดหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟต์

ข้อปฏิบัติเมื่อพบเจอทั้งช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น

-หมอบลง หรือก้มต่ำเวลาหนี เมื่อมีควัน

ข้อปฏิบัติเมื่อพบเจอทั้งช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น

-โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุหรือรู้ว่าจะเกิดเหตุ

-ถ้าติดอยู่ภายในอาคารให้เอาผ้าชุบน้ำอุดตามช่องประตู ป้องกันควันเข้ามาภายใน

ตัวอย่างการดับเพลิง

การใช้ถังดับเพลิง

มลพิษจากหมอกควันคืออะไร??

ความหมายมลพิษจากหมอกควัน

          ฝุ่นละออง โมเลกุลชีวภาพ หรือวัตถุอันตรายชนิดอื่น ๆ ในชั้นบรรยากาศของโลก เป็นสาเหตุของโรค การเสียชีวิตในมนุษย์    และทำลายสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช่น พืชพันธุ์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

สาเหตุของการเกิดหมอกควัน

-การระเบิดของภูเขาไฟ เกิดจากการที่แมกมาใต้เปลือกโลกได้รับความร้อนจากแก่นโลกมากๆจนทำให้เกิดจากการยกตัวของแมกมาพุ่งออกมาตามรอยแยกของชั้นเปลือกโลกกลายเป็นลาวา ซึ่งการระเบิดของภูเขาไฟทำให้เกิดควันและเถ้าถ่านกระจายสู่อากาศเป็นจำนวนมาก

สาเหตุของการเกิดหมอกควัน

-ไฟป่า สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ตามธรรมชาติ เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าไม้ที่มีขึ้นอย่างหนาแน่นและมีสภาพแห้งจัด เช่น ฟ้าผ่า ประกายไฟจากหินถล่ม กิ่งไม้เสียดสีกัน

สาเหตุของการเกิดหมอกควัน

-แหล่งกำเนิดที่เคลื่อนที่ได้ ได้แก่ รถยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รวมทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็กและ สารตะกั่ว

สาเหตุของการเกิดหมอกควัน

-การเผาขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อน โรงงานผลิตยางรถยนต์ การแปรรูปอาหาร การกลั่นน้ำมัน การหลอมโลหะ ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ฝุ่นละออง ก๊าซไข่เน่า

วิธีการป้องกัน


-ออกกฎหมายควบคุม ทางหน่วยงานของรัฐได้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน


-กำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมดูแลคุณภาพอากาศ ทั้งในบรรยากาศและในสถานที่ประกอบการหรือบริเวณที่อยู่อาศัยให้เกิดความปลอดภัย


วิธีการป้องกัน

-การควบคุมแหล่งกำเนิด

     >การเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการผลิต

     >การนำสารปนเปื้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตไปใช้ประโยชน์ใหม่

     >ใช้ใยแก้วดักจับฝุ่นและละอองก่อนปล่อยออกสู่ปล่องระบาย                  อากาศ

     >การควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกำเนิดที่อยู่กับที่       จะต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม

     >ไม่เผาป่า ทุ่งนา ขยะ ควรใช้วิธีอื่นแทน 

ข้อปฏิบัติเมื่อพบเจอทั้งช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น

1.ดื่มน้ำเปล่า หรือน้ำชาเจือจางให้มากพอ > 2-3 ลิตร/วัน สังเกตสีปัสสาวะควรใส หรือเห็นสีเหลืองจาง, ถ้าปัสสาวะสีเข้ม ควรดื่มน้ำเพิ่ม และดื่มให้มากพอที่จะปวดปัสสาวะทุก 1-2 ชั่วโมงในช่วงกลางวัน

ข้อปฏิบัติเมื่อพบเจอทั้งช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น

2.หลีกเลี่ยงการออกนอกอาคาร-ที่ร่ม, กลางแจ้งมักจะมีหมอกควันสูงกว่าในอาคาร, ถ้ามีเครื่องปรับอากาศที่ฟอกอากาศได้ ควรเปิดเครื่อง และตั้งอุณหภูมิ 25C หรือสูงกว่านั้น

ข้อปฏิบัติเมื่อพบเจอทั้งช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น

3.ใช้หน้ากาก (mask) ปิดปาก-จมูก, ถ้าต้องการกรองฝุ่นละอองให้ดีขึ้น ให้นำหน้ากากผ้าชุบน้ำพอเปียกเล็กน้อย (หมาดๆ) และเปลี่ยนหน้ากากทุก 4 ชั่วโมง เพื่อให้การกรองดีขึ้น และป้องกันเชื้อฝีหนองสะสม (เชื้อโรคเพิ่มจำนวนได้เมื่อความชื้นสูงนานพอ)

ข้อปฏิบัติเมื่อพบเจอทั้งช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น

4.ไม่สูบบุหรี่ ไม่หายใจเอาควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบเข้าไป ไม่ใช้ฟืนในบ้าน ไม่เผาขยะ-ใบไม้ 

ข้อปฏิบัติเมื่อพบเจอทั้งช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น

5.ไม่ออกแรง-ออกกำลังหนักนอกบ้าน, ควันไฟและหมอกควันทำให้ปอด-หัวใจทำงานหนักขึ้นมาก

ข้อปฏิบัติเมื่อพบเจอทั้งช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น

6.ถ้าแสบตา-เคืองตา, แนะนำให้ใช้น้ำตาเทียม หรือยาหยอดตากลุ่มลดการระคายเคือง (เช่น Hista-Oph ฯลฯ) หยอดตา โดยนอนราบ ดึงหนังตาล่างลง หยอด แล้วนอนต่อ 3-5 นาทีก่อนลุก หยอดซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมง

ข้อปฏิบัติเมื่อพบเจอทั้งช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น

7.นอนให้พอ และออกกำลังป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ เช่น เดินในบ้าน 

ข้อปฏิบัติเมื่อพบเจอทั้งช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น

8.เมื่อพบเจอคนเผาทุ่ง เผาป่า โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

9.ปิดหน้าต่าง ป้องกันหมอกควัน ฝุ่นละออง เข้ามาภายในบ้าน นำเด็กเล็ก-คนชราไปอยู่ที่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นละออง

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Copy - New presentation

by jumpnatthawut

47 views

Public - 4/21/16, 4:40 AM