โครงการพระราชดำริ "ด้านการเกษตร"

แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ การที่ทรงเน้นในเรื่องของ การค้นคว้า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ์พืชต่าง ๆ ใหม่ ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ เช่น หม่อนไหม ยางพารา ฯลฯ ทั้งพืชเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน และพืชสมุนไพร ตลอดจนการศึกษาเกี่ยว กับแมลงศัตรูพืช ทั้งนี้รวมทั้งพันธุ์สัตว์ต่างๆ ที่เหมาะสมเช่น โค กระบือ แพะ แกะ พันธุ์ปลา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาการเกษตรในชนบท

โครงการประมงพระราชทาน

เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2495 ด้วยการให้กรมประมงใช้บ่อน้ำในบริเวณ สวนจิตรดา เป็นที่เพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ปลาพระราชทานแก่ประชาชน ทั้งพันธุ์ปลาพื้นเมืองและจากต่างประเทศ และทดลองการผสมเทียม เพื่อสงวนพันธุ์ปลาพื้นเมือง พ.ศ. 2515

โครงการฝนหลวงพิเศษ

เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2499 เพื่อทำฝนเทียมบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ในท้องถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนน้ำบริโภคและการเพาะปลูก ศึกษาวิธีการจนถึง พ.ศ. 2512 ได้ทดลองปฏิบัติการจนปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ โครงการนี้ได้รับ ความร่วมมือจากหอบังคับการบิน สนามบินของกรมการบินพลเรือน สถานีตรวจ อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา และวิทยุสื่อสารของกรมตำรวจ


Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by tungzerby

12 views

Public - 8/29/16, 12:35 PM