โครงสร้างการจัดการของบริษัท

ประวัติองค์กร

     จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดวันที่ 17 มกราคม 2521 ในนาม “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด

         ในปี 2530 ได้เริ่มขยายธุรกิจไปสู่การเลี้ยงสัตว์บก

         ในปี 2531  เริ่มดำเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

         ในปี 2541 ได้มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจโดยซีพีเอฟได้เข้าซื้อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมด้านการเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปเนื้อสัตว์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารงานของซีพีเอฟ และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน พร้อมด้วยบริหารต่อเนื่องไปถึงระบบโลจิสติกส์และระบบการจัดจำหน่ายเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายหลักของบริษัทที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพสู่ตลาดทั่วโลก ซีพีเอฟจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)” ในเดือนธันวาคม 2542 

การดำเนินธุรกิจ

ภายใต้แนวคิด

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำป่าคงอยู่

บริษัทในเครือ

บริษัทคู่แข่ง

การจัดจำหน่าย

          มีร้านค้าภายในตลาดทั่วไป ห้างร้านค้าส่ง            ห้างสรรพสินค้า supermarket 

ร้านสะดวกซื้อ     CP Fresh mart      7-11

แผนบริหารความสัมพันธ์

กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) (CPF)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้พนักงานสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร

2.เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการ

3.เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

4.เพื่อได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเป้าหมายรอง

5.เพื่อกำหนดทิศทางของแผนงาน

6.เพื่อลดผลของกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความผิดพลาดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายหลัก

     ลูกค้า

     ชุมชน

     พนักงาน
กลุ่มเป้าหมายรอง

      สื่อ

      หน่วยงานภาครัฐบาลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กิจกรรมการบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารความสัมพันธ์กับพนักงาน

ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” (People Excel-Business Exceeds)

เป้าหมายและการดำเนินงาน

นโบบายด้านพนักงาน

1. การปลูกฝังค่านิยมองค์กร

2. การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

3. พัฒนาผู้นำและสร้างความเป็นมืออาชีพ

4. พัฒนากลุ่มซีพีเอฟให้เป็น “องค์กรแห่งทางเลือก” 

5. นโยบายด้านผลประโยชน์ตอบแทนบุคลากรที่เน้นการตอบแทน

6. นโยบายการสร้างบรรยากาศในการทำงานโดย “รวมพลังผสานความต่าง” ของพนักงาน

7. พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ที่สนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ต่อยอดโครงการ

1. การปลูกฝังค่านิยมองค์กร (CPF Way) และส่งเสริมจริยธรรมสำหรับ

2. การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ด้วยการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มีช่องทางการสื่อสารระหว่างกันหลากหลายช่องทาง

3. พัฒนาผู้นำและสร้างความเป็นมืออาชีพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน ทุกระดับได้ฝึกฝนทักษะ เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพ

4. พัฒนากลุ่มซีพีเอฟให้เป็น “องค์กรแห่งทางเลือก” ให้โอกาสในการทำงาน รวมถึงการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพตามศักยภาพ

5. นโยบายด้านผลประโยชน์ตอบแทนบุคลากรที่เน้นการตอบแทน ปัจจุบันมีผลตอบแทนที่ดี และ สวัสดิการที่ครอบคลุมอยู่ แล้วแต่ยังขาดในเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นความมั่นคงของพนักงานภายหลังเกษียณอายุ เพื่อสร้างความมั่นใจ อุ่นใจให้กับพนักงานให้ไม่กังวลเรื่องเงินที่ไว้ให้ยามเกษียณอายุ และในด้านโบนัส ทางบริษัทมีการปันผลกำไรให้พนักงาน อยู่ในระดับที่ต่ำ เพียง 2 เท่าของเงินเดือน ซึ่งน้อยกว่าบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน โบนัสมีความกระตุ้นความอยากทำงาน

6. นโยบายการสร้างบรรยากาศในการทำงานโดย “รวมพลังผสานความต่าง” พนักงานที่มีความแตกต่างกันในด้านความคิด CPF จะจัดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการประชุมงาน และมุ่งสร้างบรรยากาศขององค์กร ด้านนโยบายการสร้างบรรยากาศในการทำงาน พื้นที่ในการทำงานของบริษัทเป็น โต๊ะทำงานที่มีไว้เพียงแค่ทำงานอย่างเดียวซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเครียดให้แก่พนักงานได้ ควรเพิ่มพื้นที่พิเศษให้กับพนักงานได้คลายเครียด โดยสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อความผ่อนคลาย พื้นที่สำหรับออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ของพนักงาน และ พื้นที่สำหรับบุตรหลานของพนักงานที่อาจจะต้องมารอพ่อแม่ที่เป็นพนักงาน เด็กห้องพักเพื่อการรอ และลดความเป็นห่วงของผู้ปกครอง

7. พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ที่สนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่อง การจัดการอบอมพนักงาน ดูงานนอกสถานที่ นโยบายรักบ้านเกิด โครงการพัฒนาบ้านเกิดของพนักงาน จัดกิจกรรม CRS ที่หมู่บ้าน โรงเรียน หรือ สถานรักษาพยาบาลที่ยังขาดการพัฒนา เพื่อให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวของพนักงานได้ดีขึ้น สร้างความประทับใจให้กับพนักงานว่าการทำงานของเขาสามารถพัฒนาบ้านเกิดของเขาได้

การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน

การสร้างรากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งต้องควบคู่ไปกับการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม

4 ผสานสู่ความยั่งยืน ขีด+คิด+ร่วม+ข่าย

โครงการที่มีอยู่แล้ว

1. โครงการซีพีเอฟอิ่มสุขปลูกอนาคต

โครงการที่มีอยู่แล้ว

2. โครงการ 99 โซน 99 ชุมชน

โครงการที่มีอยู่แล้ว

3. ปลูกปันป้องป่าชายเลน

โครงการที่มีอยู่แล้ว

4. โครงการรักษ์นิเวศ

โครงการที่มีอยู่แล้ว

5. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่ หมู่บ้านสายใจไทย จ.สุโขทัย

แนวทางการสร้างความสัมพันธ์

บริษัทควรเข้าไปสำรวจปัญหา จากชุมชนว่าเขาประสบปัญหาอะไร เดือดร้อนเรื่องอะไร อยากได้รับความช่วยเหลืออะไร 

แผนการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน

1. โครงการฟื้นฟูน้ำ ฟื้นฟูชีวิต

ปัญหาเรื่องน้ำ เนื่องจากบริษัทเป็นโรงานเลี้ยงสัตว์ซึ่งทำให้เกิดน้ำเสียที่อาจจะส่งผลกระทบกับชุมชน จึงได้นำน้ำเสียจากโรงงานที่ผ่านการบำบัดจนสามารถใช้ได้แล้ว ให้ชาวบ้านในชุมชน ได้ใช้ในทำการเกษตร ในหน้าแล้ง และใช้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูที่ขาดน้ำ เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำสำหรับเพราะปลูกตลอดปี


2. โครงการ เรียนรู้ อิ่มท้อง 

การให้ความรู้ในชุมชน บริษัทเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก สอนชาวบ้านเลี้ยงไก่เก็บไข่ไว้กินในชุมชน โดยมอบพ่อแม่ไก่พันธ์ และสร้างโรงเลี้ยงให้ชาวบ้านได้สืบสานต่อ สอนในเรื่องการแปรรูปอาหาร ให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจในครัวเรือน เสริมสร้างอาชีพเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ด้านการทำแก๊สจากมูลสัตว์ ให้ชุมชนได้ใช้สิ่งที่เกิดจามูลสัตว์ว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กันชุมชนได้

3. โครงการ อิ่ม สุข กับ CPF

การเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เมื่อชุมชนจัดกิจกรรมบริษัทจะให้การสนับสนุนอาหารในงานนั้น เพื่อชาวบ้านรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมกับชุมชน
แผนการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน

4. สร้างสรรค์ สร้างอาชีพ 

สู่ชุมชน

การนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตอาหารสัตว์ เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด เปลือกข้าว ขุยมะพร้าว หญ้าและวัสดุอื่นๆ มาผ่านกระบวนการการแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ เพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในชุมชน วัด

5. CPF ใส่ใจสุขภาพ 

ปัญหาเรื่องสุขภาพ เนื่องจากเป็นโรงงาน จะทำให้ชุมชนได้รับผลกระทบในเรื่องของกลิ่น มลภาวะทางอากาศ จากการเลี้ยงสัตว์ ฝุ่นละอองจากการขนส่ง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี บริษัทควรจัดแพทย์เข้าไปตรวจสุขภาพในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง


6. คืนชีวิตสู่ป่า 

ปลูกป่าบริเวรชุมชน ในการสร้างบริษัทอาจจะให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า สูญเสียพื้นที่สีเขียวไป ควรจะจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเสริมร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชนและรอบๆชุมชน เพื่อสร้างความร่มรื่นในชุมชน ให้อากาศบริสุทธิ์

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility)


“เส้นทางสู่ความหยั่งยืน Lead the way to sustainability”

ทุกวันของ CPF คือ CSR

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)

กิจกรรมเดิมที่มีการจัดทำเพื่อลูกค้า

ซีพีเซอร์ไพรส์" (เดิมชื่อซีพี แฟมิลี่คลับ) ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 150,000 คน และสมาชิกบน Facebook อีกกว่า 170,000 คน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มผู้หญิงอายุระหว่าง 18 - 40 ปี ในเขตพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพฯ ที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11 ซูเปอร์มาร์เกต ไฮเปอร์มาร์เกต หรือซูเปอร์สโตร์ และร้านซีพี เฟรชมาร์ทเป็นหลัก มุ่งสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ซีพีเซอร์ไพรส์ ต่อยอดประสบการณ์การกินที่ไม่เหมือนใคร" เพื่อสร้างแบรนด์ซีพีให้เป็นตราสินค้าที่อยู่ในใจผู้บริโภคเป็นอันดับแรก (Top of mind) พร้อมไปกับการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นแบรนด์ผู้นำในตลาดCP Surprise Mobile Application" ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสารและสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์ตราซีพี ด้วยวิธีง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัส "ยิ่งอัพใบเสร็จมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก" ซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงดูดจำนวนดาวน์โหลดได้กว่า 100,000 คน การเปิดตัว CP Surprise App ในครั้งนี้ถือว่า ซีพีเอฟ เป็นบริษัทแรกในประเทศ ที่สร้างกลยุทธ์แนวใหม่ในการสื่อสารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM: Customer Relationship Management) ผ่านช่องทาง Mobile App"


กิจกรรมที่พัฒนาเพิ่มขึ้น

          กิจกรรมผ่าน CP Mobile Application

       CP Mobile Application กิจกรรมต่อยอดจาก CP Surprise เพียงมีแอพพิเคชั่นก็ได้รับสิทธิพิเศษได้รับสินค้าจากจากในเครือ CPF ในราคาพิเศษหรือสินค้าฟรีเพื่อทดลองทาน และเมื่อยิ่งช้อป ยิ่งได้รับส่วนลด ยิ่งแถมฟรี เพียงมีบาร์โค้ชที่โหลดจากแอพพิเคชั่น สามารถนำบาร์โค้ชใช้ได้ทั้งในร้าน 7-Eleven CP Freshmart ห้างสรรพสินค้า เป็นกลยุทธ์สำหรับการเก็บข้อมูลลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับองค์กร 

                  กิจกรรมผ่าน Social Network

ในปัจจุบัน Social network มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของคนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อ Facebook จากเดิมทาง CPF มีแฟนเพจอยู่แล้วแต่ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจ จึงจะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดการกด Like ในแฟนเพจ เล่นเกมผ่านแฟนเพจ และกิจกรรมต่างๆ รับของรางวัลเมื่อกดไลค์แฟนเพจ Facebook และ อีกหนึ่งช่องทางแอพพิเคชั่น LINE ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความสนใจ กิจกรรมที่จัดโดยการเป็นเพื่อนกับ CPF official ลูกค้าจะได้รับความพิเศษมากมาย ทั้งลด ทั้งแถม และแจกฟรี โดยการแจกบาร์โค้ดในแอพพิเคชั่นLINE

กิจกรรมพิเศษ CPF พาความสุข

การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท สถานที่ราชการ ตลาดประจำจังหวัด โดยให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายในเครือ กระบวนการการผลิตสินค้า มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและรับของรางวัล หรือการแจกสินค้าตัวอย่างเพื่อให้ได้ทดลองชิม เพื่อให้ประชาชนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รู้จักบริษัทมากยิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการผลิตที่ได้มาตรฐาน เกิดการรับรู้ และความผูกพันต่อองค์กรเนื่องจากได้สัมผัสกับสินค้าได้ทดลองใช้ด้วยตนเอง

กิจกรรมสำหรับ Business to Business (B2B)

การเข้าเยี่ยมเยือนองค์กรคู่ค้า พร้อมทั้งส่งการ์ดอวยพรพร้อมของขวัญพิเศษ เนื่องในโอกาสและเทศกาลสำคัญต่างๆ มีการเจรจาการค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการรักษาฐานลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าการบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ

องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

1. กรมปศุสัตว์

การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ

องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ

องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

3. กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน

การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมรัฐสัมพันธ์

1. การส่งการ์ดอวยพร กระเช้าของขวัญจากซีพีเอฟ ในช่วงเทศกาลต่างๆเช่น ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันครบรอบวันก่อตั้งสื่อ วันเกิดผู้บริหาร ให้กับกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเป็นมิตร ความใส่ใจ สานสัมพันธ์ในระยะยาว

2. หากเกิดปัญหา (Crisis) ขึ้นกับบริษัท เช่น การปนเปื้อนของอาหารสัตว์ การระบาดของเชื้อไข้หวัดนก พบสารเนื้อแดงในสุกร ควรมีการส่ง ตัวแทนบริษัท หรือ ล็อบบี้ยีสต์ เพื่อเจรจาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของซีพีเอฟต่อกรมปศุสัตว์ หรือ ยอมให้ตรวจสอบคุณภาพการผลิต และการผลิต

การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมรัฐสัมพันธ์

3. การจัดการเรื่องความสะดวกสบายแก่เจ้าหน้าที่ที่มาเยี่ยมชม เช่น การจัดรถรับส่ง การจัดห้องรับรองแขก การดูแลต้อนรับและรวมถึงการที่มีอาหารที่สะอาด อร่อย น่ารับประทานคอยต้อนรับเพื่อมารองรับช่วงเวลาในการพักของเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ

4. การให้การช่วยเหลือแก่ภาครัฐเมื่อมีนโยบายต่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น การร่วมมือช่วยเหลือ

ค่าครองชีพ ของกระทรวงต่างๆ หรือ เมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆ เช่นน้ำท่วม ควรส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทเข้าไปช่วยเหลือ

5. การบริสุทธิ์ใจในให้การตรวจสอบคุณภาพสินค้าแก่สำนักงานอาหารและยา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี

การบริหารความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (Media Relations) 

สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง

1. สถานีโทรทัศน์ ช่อง Free TV เนื่องจากต้องการพื้นที่สื่อโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้ การสร้างความสัมพันธ์

กับสถานีโทรทัศน์จะทำให้เราได้ช่วงเวลาที่ดีทในการโฆษณาหรือการได้รับการช่วยเหลือ

2. รายการที่เกี่ยวข้องกับรายการเกษตร เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า

การบริหารความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (Media Relations) 

สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง

3. หนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับวงการธุรกิจ เช่น กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติ ฐานเศรษฐกิจ เพื่อกระจายข่าวสาร เกี่ยวกับธุรกิจ ส่งข่าวสารสู่ผู้ถือหุ้น สร้างกรลงทุน 

4. นิตยสาร เกี่ยวกับการเกษตร อาหาร เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริการใหม่

5. นักข่าวสายเกษตร นักข่าวจะช่วยทำข่าว ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท

การบริหารความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (Media Relations) 

กิจกรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว

1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ นำสื่อมวลชนเข้าสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกร ผ่านกิจกรรมฟาร์มสเตย์หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ชุมชนเลี้ยงสุกรซึ่งใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการเลี้ยงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการสนับสนุนจากซีพีเอฟ ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน ของหน่วยงานที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ โดยมีนายจำลอง สุขจิตร กรรมการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ

2. ซีพีเอฟ และเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงปลาทับทิม ร่วมกันนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมฟาร์มปลาทับทิมและเทคโนโลยี “ซีพีเอฟ เทอร์โบ โปรแกรม” ที่เปลี่ยนจากการเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำ เป็นการเลี้ยงกระชังในบ่อ ช่วยเพิ่มรอบการผลิตปลาให้กับเกษตรกร ทำให้มีรายได้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ณ บางปะกงฟาร์ม อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้.

การบริหารความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (Media Relations) 

กิจกรรมเพิ่มเติม
1. การจัดงาน Thanks Party ขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี ในชื่อกิจกรรม CPF Thanks Party โดยมีธีมการจัดที่แปลกใหม่น่าตื่นเต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้สื่อได้เข้ามาพบปะกับองศ์กร


2. การส่งคำอวยพร กระเช้าของขวัญจากซีพีเอฟ ในช่วงเทศกาลต่างๆเช่น ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันครบรอบวันก่อตั้งสื่อ วันเกิดผู้บริหาร แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างแสดงความยินดีและย้ำเตือนให้สื่อรู้ว่าบริษัทยังให้ความสนใจสื่อการบริหารความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (Media Relations) 

กิจกรรมเพิ่มเติม3. การจัดกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างซีพีเอฟกับสื่อมวลชน ในชื่อกิจกรรม "ยิ่งใกล้ยิ่งผูกพันธ์ ยิ่งสนิทกันยิ่งรู้ใจ" โดยให้ตัวแทนจากสื่อมวลชนสำนักต่างๆมาร่วมแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และ ส่งเสริมสุขภาพี่ดี

4. การเชิญสื่อมวลชนมาเยี่ยมชมบริษัทซีพีเอฟ เพื่อให้เห็นมาตรฐานการผลิตสินค้า นวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีทันสมัย และจัดกิจกรรมให้สื่อมวลชนได้ร่วมสนุกรับของรางวัล เพื่อให้รู้จักบริษัทของเรามากยิ่งขึ้นและได้รู้ในสิ่งที่เป็นความจริง


การติดตามและประเมินผล


พนักงาน ประเมินผลโดย ดูพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน หากพนง พอใจกับบริษัท จะรักบริษัท อัตราการลาออก ขาดงาน และมาสายจะลดลงชุมชนประเมินผลโดย ผู้คนในชุมชน ร่วมมือให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของบริษัท ไม่มีข้อร้องเรียน เสียงด่า คนในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นพนักงานในบริษัท


การติดตามและประเมินผล

ลูกค้า ประเมินผลโดย มียอดการโหลดแอพพิเคชั่น และยอดไลค์แฟนเพจมากขึ้น มีการใช้คูปองจากแอพพิเคชั่น มีการพูดถึงบริษัทในแง่ดีในสื่อออนไลน์ต่างๆ มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ประเมินผลโดย คนภายนอกเข้าใจหลักของธุรกิจของบริษัท เกิดภาพลักษณ์ที่ดี มีการพูดถึงกิจกรรมต่างๆในเชิงบวก


การติดตามและประเมินผล

สื่อมวลชน ประเมินผลโดย การเก็บรวบรวมข่าวทั้งหมดที่เขียนถึงบริษัท หากสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์ที่ดี จะมีแต่ข่าวในด้านบอกมากกว่าด้านลบ หากมีข่าวด้านลบ บริษัทควรวางแผนหรือจัดกิจกรรมด้านสื่อมวลชนใหม่เพื่อสร้างความวสัมพันธ์ที่ดี

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

งานCSR

by anlovely

202 views

Public - 5/13/16, 4:56 PM