การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)

การแบ่งสวนแบ่งตลาด (Market Segmentation)

การแบ่งสวนแบ่งตลาด (Market Segmentation
การแบ่งสวนแบ่งตลาด (Market Segmentation)

              

-การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic) เน้นเพศหญิง อายุ 20-39 ปี มีรายได้อยู่ในระดับกลุ่ม C (ราย  ได้ตั้งแต่ 10,000-29,999 บาท) อาชีพ พนักงานออฟฟิศ นักศึกษา แม่บ้าน


-การแบ่งส่วนตลาดตามจิตวิทยา (Psychology) คือมีไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบ


-การแบ่งส่วนแบ่งตลาดตามพฤติกรรม (Behavioral) โดยดูที่ผลประโยชน์ที่ต้องการคือ ต้องการลดความอ้วนและต้องการมีรูปร่างที่ดี
Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by wponngam

16 views

Public - 4/28/16, 3:53 PM