รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558

ของ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สุดยอดผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงปี 2558

บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by popn7

18 views

Public - 6/20/16, 6:11 AM