โครงการ

สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งเเรง

วิชา จิตวิทยาสุขภาพ PG481 


ประวัติ และประวัติสุขภาพ

ปัญหาสุขภาพ

   

         system thinking 

ทฤษฎี ทางจิตวิทยา อธิบายพฤติกรรมสุขภาพ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยทฤาฎีสุขภาพ

โครงการ

ตารางบันทึกผล

ประเมินผล

ประโยชน์ ข้อเสนอแนะและความรู้สึก

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by deepsy356

15 views

Public - 11/28/16, 6:18 AM