การจัดการร้านค้าปลีก

จากสภาวะการแข่งขันการค้าปลีกในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าปลีกต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและเพื่อต่อสู้กับการแข่งขัน ทำให้รูปแบบการค้าขายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเกิดขึ้นของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วย่อมมีผลกระทบในภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกรายย่อยซึ่งไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจรายใหญ่ได้ แต่ผู้ประกอบการสามารถดำรงธุรกิจอยู่ได้หากรู้จักปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินธุรกิจและเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ตลอดจนพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by munamatzee

11 views

Public - 9/13/16, 1:06 PM