Een les over 

Veranderingen in de zorg

The Zorg of Holland

De AWBZ ( langdurige zorg)

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) was er voor mensen die langdurige zorg en ondersteuning nodig hadden als gevolg van bijvoorbeeld een ziekte of handicap.

 De

Veranderingen in de AWBZ

Per 1 januari is deze wet gewijzigd en onderverdeeld in een aantal nieuwe wetten.

Waarom veranderen?

De kosten in de gezondheidszorg stijgen. Dit heeft te maken met de vergrijzing (dubbele), mensen worden ouder waardoor toename aan chronisch zieken en multimorbiditeit, waardoor zorg vraag toeneemt en een verwacht tekort aan personeel.

De oplossing van de overheid


Nieuwe wetten

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Zorgverzekeringswet (ZW)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Jeugdwet

Wet Langdurige Zorg

Deze wet vervangt een deel van de AWBZ. De Wlz is bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. In de praktijk betekent dit dat zij 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben. De doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit ouderen (met een vergevorderde dementie), en mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. De indicatie komt uit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). ben je 18 jaar of ouder dan betaal je een eigen bijdrage deze wordt beoordeeld door het GAK (gemeenschappelijk administratie kantoor).

ZorgverzekeringsWetMensen die verpleging en verzorging thuis nodig hebben krijgen zorg vanuit de ZorgverzekeringsWet. Voorwaarde is wel dat zij geneeskundige zorg nodig hebben. Met deze nieuwe wet wil de overheid zelfstandigheid en participatie stimuleren. Het is de bedoeling dat mensen minder snel in een zorginstelling gaan wonen. Dit kan als nadelig effect hebben dat hun gezondheid snel kan veranderen of verslechteren, dit gaat dan met name om kwetsbare ouderen. 

De wijkverpleging bijvoorbeeld is een vorm van zorg die door de basisverzekering worden betaald. De indicatie wordt gedaan door de Wijkverpleegkundige. Verzorging: wassen, douchen, steunkousen , injecteren en wondzorg.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De overhead wil dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en meedoen in de maatschappij. Daarvoor is de gemeente aangesteld om burgers te ondersteunen bij problemen op vele gebieden om mensen langer thuis te kunnen laten wonen. De WMO is vooral bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden zoals ouderen en mensen met een beperking. Door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een aanpassing aan de woning, dagbesteding , begeleiding, woningaanpassingen, hulpmiddelen de indicatiestelling wordt gedaan door de gemeente het z.g.n "keukentafelgesprek". Per gemeente verschillen de vergoedingen.
Jeugdwet

Jeugdhulpplicht gemeenten voor alle vormen jeugdhulp

 Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden aan bijvoorbeeld jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.

De gemeente adviseert welke hulp het beste past en ook echt beschikbaar is.

Persoon gebonden Budget

Wanneer een client zelf wil bepalen wie de zorg verleent, kan deze persoon een PGB aanvragen bij het CIZ. Hiermee kan de client zorg inkopen. Dit kan zowel vanuit de WLZ , ZVW of de WMO. De Sociale Verzekerings Bank keert deze uit als de client een WLZ indicatie heeft en de Zorgverzekerraar keert deze uit vanuit de ZVW. De gemeente kan eventueel een PGB uitkeren bij een WMO. Bij zorg in natura kiest de instantie de zorgverlener uit en regelt de administratie. Een PGB beheren kost veel werk en administratie.

Verwachte zorgkosten 1e lijn 2016

Feiten en cijfers Eerstelijnszorg

  1. 2,76 miljard euro is begroot voor huisartsenzorg in 2016. Bron: Rijksoverheid.
  2. 717 miljoen euro is begroot voor de tandheelkundige zorg (basisverzekering) in 2016. Bron: Rijksoverheid.
  3. 174 miljoen euro voor zintuiglijk gehandicapten in 2016. Bron: Rijksoverheid.
  4. 3,3 miljard euro is begroot voor wijkverpleging in 2016. Bron: Rijksoverheid.
  5. 6,2 miljard euro is begroot voor genees- en hulpmiddelen in 2016. Bron: Rijksoverheid.
  6. Bovenstaande cijfers zijn een selectie uit de begrotingscijfers van de Rijksoverheid.
  7. 8.700 was het aantal huisartsen dat actief is in Nederland in 2013. Bron: Vektis.
  8. 1.972 was het aantal verzekerden waarvoor een huisarts gemiddeld verantwoordelijk was in 2013. Bron: Vektis.
  9. Bijna een half miljoen kleine chirurgische ingrepen werden uitgevoerd door huisartsen in 2013. Bron: Vektis.
  10. 4 keer (gemiddeld) gingen verzekerden naar de huisarts in 2013.

Wat kost de zorg ons per jaar?

Circa 92.000.000.000 euro. Dat wil zeggen: 92 duizend miljoen. Of: 92 miljard. Zoveel kost de zorg in Nederland ongeveer per jaar. 


Stellingen

- Er kan zeker bezuinigd worden op de de zorg.

- Op welke vlakken kan er bezuinigd worden?


Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by majellapannekoek

22 views

Public - 12/1/16, 8:57 AM