แนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการต่อศักยภาพของนักเรียน : 

กรณีศึกษาครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บทที่ 1

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อศึกษาถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนปากเกร็ด

2.เพื่อศึกษาถึงศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด

3.เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมนันทนาการกับศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด

4.เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนปากเกร็ด

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by sunanthafluke

11 views

Public - 10/13/16, 2:10 PM