Het verpleegkundig proces

zes stappen

1 gegevens verzamelen

2. diagnose stellen

3.doelen stellen.

4. interventies plannen.

5. interventies uitvoeren.

6. Evalueren.

1. Gegevens verzamelen

Een belangrijke stap binnen dit proces om alles te verzamelen wat nodig is om de juiste zorg te kunnen verlenen. Om niet zomaar willekeurig gegevens te verzamelen kun je gebruik maken van een standaard zoals ordeningsprincipes. Bijvoorbeeld het model van Gordon, tjebbes van den brink, Orem, maar ook het model van de vier domeinen van zorg.

Model van de vier domeinen van verantwoorde zorg

Binnen dit model wordt de zorgvrager centraal gesteld.aan de hand van 4 domeinen. Lichamelijk welbevinden, woon en leefsituatie, participatie, mentaal welbevinden en autonomie.

Stap 2: stellen van VPK diagnosen

Om diagnoses te formuleren kun je gebruik maken van het classificatiesysteem de NANDA. Deze hebben alle verpleegkundige diagnosen verzameld en getoetst.

Een classificatie geeft jou als VPK overzicht voor het beschrijven van verpleegproblemen. Deze diagnosen zijn te vinden in het VPK zakboek.

Voorbeelden van classificatiesystemen:

Volgens Nictiz zijn Nanda/NIC/NOC, Omaha system, International Classification of Nursing Practice (ICNP) en de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) veelgebruikte systemen binnen de verpleging en verzorging. 

Deze geven richting aan de beschrijving en indeling van zorg. Dus kun je per stap inzetten.

uitgelicht: ICF

ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health

Met de ICF is het mogelijk het menselijk functioneren en de eventuele problemen die mensen daarbij ervaren te beschrijven. Bovendien kunnen ook de externe factoren die op dat functioneren van invloed zijn worden geklasseerd. Beschrijven van het functioneren is mogelijk vanuit drie perspectieven: 

 1. De mens als organisme 

2. Het menselijk handelen 

3. Deelname aan de samenleving 

Dit classificatiesysteem kun je inzetten bij de verzameling van gegevens.

even weer een reminder...

Dan stel je een diagnose, maak je interventies en beschrijf je zorgresultaten.

NANDA : North American Nursing Diagnoses Association ontwikkelen diagnosen.

NIC:  een classificatie voor verpleegkundige interventies

 NOC: een classificatie voor verpleegkundige- of zorgresultaten/ uitkomsten van zorg 

stap 3: doelen stellen

Je stelt een doel zodat je de zorg kan meten en evalueren. Dit doe je samen met de zorgvrager. Het beschrijven van een doel is niet makkelijk. Een hulpmiddel om deze zelf te beschrijven is de RUMBA. Het doel ook wel "outcome" genoemd zijn ook geclassificeerd in de NOC. Deze kun je terug vinden in het zakboek VPK.


RUMBA


Relevant

Understandable=

Begrijpelijk, in begrijpelijke taal geschreven

Measurable =Meetbaar, toetsbaar.

Behavioral=

Concreet, in gedragstermen en daardoor voor iedereen waarneembaar, gedrag                

Attainable

=Haalbaar

Objectief en subjectief


- Dhr. is goed te pas.

- Dhr. uitte zijn gevoelens op niet gepaste wijze.

- Het regent buiten.

TIP:Een object in Engels is een voorwerp, een feit is ook 'een voorwerp', dus objectief gaat over feiten. Subjectief gaat over een mening.

Stap 4: Interventies plannen

Het plannen van interventies is belangrijk om het doel van de zorgverlening te behalen. De NIC is een classificatiesysteem die alle interventies heeft verzameld en getoetst. Deze kan je vinden in het VPK zakboek. Een ander hulpmiddel om zelf interventies te beschrijven zijn: Wie, Wat , Waar, Waarmee en Wanneer.


Stap 5: uitvoeren van interventies/zorg

Aan de slag! Tijdens het uitvoeren van zorg rapporteer je de zorgverlening. 

Stap 6: Evalueren

We evalueren om de zorgverlening kritisch te bekijken en eventueel te verbeteren en zo kwalitatief goede zorg te verlenen. Op ieder moment in het zorgverleningsproces kan je evalueren. 2 soorten 

Productevaluatie: is het beoogde doel behaald dat de VPK heeft gesteld?

Procesevaluatie: hierbij bekijk je of het verpleegkundig handelen adequaat is verlopen. Je kijkt terug op het hele proces.

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by majellapannekoek

24 views

Public - 9/27/16, 11:29 AM