ลักษณะของครูที่ดี

๑. มีระเบียบวินัย

๒. ซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม

๓. ขยัน ประหยัด และ ยึดมั่นในอาชีพ

 ๔. สำนึกในหน้าที่และการงานต่าง ๆ รับผิดชอบ

ต่อสังคมและประเทศชาติ

๕. มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์และตัดสินอย่างมีเหตุผล

๖. กระตือรือร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๗. มีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

๘. พึ่งพาตนเองและ มีอุดมคติเป็นที่พึ่ง ไม่ไหว้วานหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยไม่จำเป็น

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by jaruekook

11 views

Public - 10/2/16, 2:59 AM