การเหยียดสีผิว

มนุษย์มาจากไหน...?

จากคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีบรรพบุรุษคนเดียวกันบางแหล่งที่มามีความเชื่อว่ามนุษย์มีการขยายเผ่าพันธุ์มาจากผู้รอดชีวิตเพียง 2,000 คนในทวีปแอฟริกา

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

การเหยียดสีผิว

by bampunthita

12 views

Public - 11/25/16, 10:14 AM