โปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

SPSS

พัฒนาให้ใช้งานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ต่อมาก็สามารถใช้งานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และล่าสุดได้รับการพัฒนาให้ใช้ร่วมกับ โปรแกรมจัดระบบงานที่ใช้รูปภาพและเมนู เป็นหลักที่เรียกว่าวินโดว์ (Windows)

ข้อเสีย

1. ในกรณีที่เป็นสถิติขั้นสูง SPSS จะมีปัญหาไม่สามารถ วิเคราะห์ได้ เช่น Survival 2. อาจเกิดปัญหา garbage in garbage out หมายความว่า ถ้าไม่สามารถแยกแยะว่าตัวไหนเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรตาม หรือตัวแปรชนิดใดได้แน่ชัด แล้วใส่ตัวแปรนั้นเข้าไป โปรแกรมก็จะคำนวณออกมาตามข้อมูลที่เราใส่เข้าไป ทำให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาด ตามมาด้วยการอภิปรายผลผิดอีก

MINITTAB

เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาโดยบริษัท Minitab Inc. ให้สามารถใช้ได้กับ

คอมพิวเตอร์ หลายขนาดทั้งไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ จนถึงระดับซุปเปอร์ คอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมนี้เริ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประกอบการ สอนวิชาสถิติ โดยใช้ประมวลผลค่าสถิติต่างๆ และได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นจนใช้งานได้กว้างขวางทั้งทางธุรกิจ การเกษตร การวิจัยและการเรียนการสอน ความสามารถของโปรแกรมนี้อาจคล้ายกับ โปรแกรมในกลุ่มของ SPSS กล่าวคือ มี Editor เพื่อนำข้อมูลเข้า หาค่าสถิติเชิงพรรณนาต่างๆ และแก้ไขข้อมูลที่เหมือนกระดาษทดอิเล็กทรอนิกส์ แสดงกราฟที่แสดงการแจกแจงของข้อมูล การแปลง ข้อมูล การจำลองแบบวิเคราะห์สถิติต่างๆ เช่น การทดสอบสมมติฐานด้วย

T-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ สมการถดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา สถิติไร้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ตัวแปร พหุคูณ การวิเคราะห์ปัจจัย เป็นต้น

STATA

โปรแกรมนี้สามารถใช้วิเคราะห์สถิติขั้นสูงได้ดีกว่า SPSSโปรแกรมที่ต้องเขียนคำสั่งเอง ผู้วิเคราะห์ต้องมีความ่เข้าใจในด้านสถิติพอสมควร

คนส่วนใหญ่นิยมใช้ SPSS และ SAS ถ้ารู้แต่ STATA จะมีปัญหาในการสื่อสารได้ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ SPSS ให้เป็นพื้นฐาน แล้วค่อยขยับมาใช้ STATA หรือ SAS 

SAS

กลุ่มโปรแกรมโปรแกรมสำเร็จรูปแซด (SAS) SAS บน PC เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัท SAS Institute INC. โดยที่ SAS ย่อมาจาก Statistical Analytical System ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลคล้าย กับโปรแกรมทั้ง 2 กลุ่มโปรแกรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และมีความสามารถในการที่ผู้ใช้จะใช้หลักในการเขียน โปรแกรมเพื่อเรียกข้อมูลที่บันทึกไว้ในลักษณะ Index file มาใช้งานได้ด้วย

PROC CALIS เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ SEM 

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by tangkwathitiwan

25 views

Public - 9/12/16, 4:50 AM