คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาของคณะสาธารณสุขาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล

สาขาการบริหารโรงพยาบาล

สาขาสุขศึกษา

สาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาอนามัยชุมชน

สาขาสร้างเสริมสุขภาพ

มารู้จักคณะสาธารณสุขศาสตร์กันเถอะ!!!!

สาธารณสุขศาสตร์ คือ .......

               ศาสตร์ที่เกี่ยวกับการดูแลและจัดการสุขภาพทั้งปวงของชุมชนโดยอิงตามการวิเคราะห์ด้านสุขภาพของประชากร เป้าหมายคือสภาพของการมีชีวิตทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคมที่สมบูรณ์ ไม่ใช่เพียงไม่มีโรคภัยหรือความแข็งแรงทางกายเท่านั้น     

ลักษณะงาน

1.นักสุขาภิบาล เกี่ยวกับงาน      สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม

2.เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข    เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขศึกษา

3.เจ้าหน้าที่โภชนาการ  สาธารณสุข เกี่ยวกับงานด้าน  โภชนาวิทยา

4.นักวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย  เกี่ยวกับงานด้านอาชีวอนามัย  และความปลอดภัย  

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

แนวทางการประกอบอาชีพ

ปฏิบัติงานได้ในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ภาคเอกชน ในสถานบริการสาธารณสุข โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ศึกษาต่อ่ในระดับปริญญาโท และเอก

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by ducklovers

18 views

Public - 11/28/16, 11:34 AM