นาฏยศิลป์ในราชสำนักฝรั่งเศส

ชีวิตความเป็นอยู่และรสนิยมอย่างราชสำนักฝรั่งเศสนั้น เหมาะที่จะให้การอุปถัมภ์การแสดงรูปแบบบัลเลต์ จูดิท สตีห์ได้กล่าวไว้ว่า "รสนิยมสูงอย่างราชสำนักฝรั่งเศสนั้นนับว่าเป็นแหล่งที่สมบูรณ์เหมาะสมที่จะทำการฝังรากหยั่งลึกให้กับบัลเลต์แล้วจึงจะเจริญรุ่งเรือง" และหลังจาดบัลเลต์ได้รับการสนับสนุนแล้วการแสดงก็ได้แพร่หลายกระจายออกไปอย่างรวดเร็วในหมู่เจ้าผู้ครองนคร

ผู้จุดประกายบัลเลต์ในฝรั่งเศส

บัลเล่ต์ ได้รับความนิยมแพร่หลายเรื่อยมา ในประเทศฝรั่งเศสจนถึงยุคพระเจ้าหลุยที่ 14 แห่งฝรั่งเศส พระองค์ทรงสนับสนุนศิลปะการเต้นบัลเล่ต์ จนเกิดความรุ่งเรืองสูงสุด มีการเปิดโรงเรียนสอนเต้นบัลเล่ต์ แห่งแรกของโลก โดยมีชื่อว่า Academie Royale De La Dance หรือ สถาบันปารีส โอเปร่า ในปัจจุบันนี้เอง

การแสดงบัลเลต์ในราชสำนักฝรั่งเศส

หนังสือนาฏยศิลป์เล่มแรกในฝรั่งเศส

หนังสือนาฏยศิลป์เล่มแรก ออร์เกโชกรา ของฝรั่งเศสได้กล่าวถึงนาฏยศิลป์ในฝรั่งเศสซึ่งเขียนโดย (ตัวโนต์ อาโบล)นามแฝงพระเจ้าฝรั่งเศสชื่อ เจฮัน ตาโบโร  ในค.ศ.1588 ซึ่งเนื้อหาในหนังสือได้ประกอบไปด้วยข้อความที่บันทึกการสนทนาระหว่างตาโบโรกับคาปริโอล ซึ่งเป็นการสนทนาเรื่องนาฏยศิลป์ยอดนิยมในสมัยนั้น ซึ่งรวมไปถึงการเดินสวนสนาม การเป่าขลุ่ย การตีกลอง การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในสังคมสมัยนั้นและการเตรียมพร้อมสำหรับจ้าวบ่าว

บรรณานุกรม

นราพงษ์ จรัสศรี.  (2548).  ประวัตินาฏยศิลป์ตะวันตก (1).  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

คำถาม

1.ใครคือผู้จุดประกายบัลเลต์ในฝรั่งเศสให้รุ่งเรืองและเป็นที่นิยม?

2.โรงเรียนสอนเต้นบัลเลต์แห่งแรกของโลกมีชื่อวาอะไร?

3.นามแฝงของผู้เขียนหนังสือนาฏยศิลป์เล่มแรกในฝรั่งเศสมีชื่อว่าอะไร?

4.ในหนังสือนาฏยศิลป์เล่มแรกในฝรั่งเศสได้มีการบันทึกข้อความการสนทนาระหว่างตาโบโรกับคาปริโอล ซึ่งเป็นการสนทนาเรื่องอะไร?

5.ปัจจุบันโรงเรียนสอนเต้นบัลเลต์มีชื่อว่าอะไร?Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by weerayutsondee

24 views

Public - 9/4/16, 6:04 AM