Sociale media


Sanneke Boelinger, Janneke Sperling,

Sabine van Elteren en Jesse Geelen


Max krijgt een nichtje!

Praktijkvragen


 1 Hoe creëer je digitale en sociale veiligheid in de klas?


2 Is het de taak van de school om voorlichtingslessen over sociale media te geven?


3 Welke digitale hulpmiddelen/werkvormen/onderwijsmateriaal zijn voor leerlingen interessant?


Hoe creëer je digitale en sociale veiligheid in de klas?

Scholen zijn verplicht om een veiligheidsplan te hebben. Een onderdeel van dit plan kan het anti-pestprotocol zijn. Hierin wordt doorgaans vermeld hoe de school pestgedrag signaleert en aanpakt. Door het pestprotocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen alle betrokkenen om pesten te voorkomen of op te lossen. (Stichting School en Veiligheid , 2016) Digitaal pesten komt steeds meer voor. Tot op heden zijn er weinig interventies ontwikkeld om digitaal pesten te voorkomen of terug te dringen. Wel is in regionaal verband een aantal lespakketten of modules ontwikkeld. (Nederlands Jeugd Instituut , 2016)

Per 1 augustus 2015 is het wetsvoorstel aangenomen dat po- en vo- scholen verplicht om sociale veiligheid te waarborgen op school. Dit kan bijvoorbeeld door pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid te monitoren. Scholen mogen zelf bepalen met welke programma's zij bijvoorbeeld onderwerpen zoals sexting en digitaal pesten. Om scholen te helpen bij de verbetering van sociale veiligheid in de school heeft de VO- en PO-raad een actieplan bedacht welke is gebaseerd op de volgende pijlers: (School en veiligheid, 2016) (VO raad, 2016)


1. Een schoolbrede aanpak

2. Duidelijke normen en waarden

3. Pedagogisch vakmanschap

4. Brede interventies passen bij visie en context.

Is het de taak van de school om voorlichtingslessen over sociale media te geven?

Social Media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij scholen. Social media kunnen een goede bijdrage leveren aan de professionaliteit van onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs. De school heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid van onderwijspersoneel en leerlingen. Dat begint met duidelijke en gecommuniceerde normen en waarden en de handhaving daarvan, ook digitaal. Zorg voor duidelijke regels over:


- Welke mediadragers zijn in de klas en op school toegestaan?

- Ben je als school betrokken in het grijze gebied tussen privé en school?

Leraren en leerlingen moeten voorlichtlingslessen krijgen

Welke digitale hulpmiddelen/werkvormen/onderwijsmateriaal 

zijn voor leerlingen interessant?

Mediawijsheid in de klas - Achtergrond informatie en lesmateriaal in één boek, inclusief online werkbladen

It's up to you - interactieve film die leerlingen bewust maakt van hun rol bij cyberpesten

Medialogica in de klas - Reeks flmpjes op basis van tv-programma Medialogica om met leerlingen in discussie te gaan over mediawijsheid. 

Les identiteitsfraude - Mentorles over de gevolgen van identeitsfraude en de rol die je daar zelf in speelt. 

Social media rijbewijs - 10 klassikale lessen over mediawijsheid en digitale vaardigheden, ondersteunt met digitale leeromgeving. 


https://www.youtube.com/watch?v=-KO5zAp7zVQ

Verdieping praktijk


Situatie schets: vijf leerlingen en twee ouders

Gespreksvorm: Discussie


Conclusie gesprek


Meisjes profileren zich explicieter op internet dan de jongens. 

Social media is een groot onderdeel van de sociale leefwereld van de jongeren.

Trend van dit moment. (taggen)

Conclusie onderzoek


Uit onderzoek is gebleken dat om sociale en digitale veiligheid te waarborgen in de klas het noodzakelijk is dat leerlingen beter ingelicht zijn over fenomeen: Social Media. Uit onderzoek is gebleken dat studenten, leraren en ouders nog te weinig kennis en inzicht hebben over het gebruik en de gevolgen van social media. 


Aanbevelingen


Het ontwikkelen van lesmateriaal die nationaal verplicht is voor alle scholen op het voortgezet onderwijs, het krijgt dus een vaste plaats in het curriculum in het voortgezet onderwijs. Dit lesmateriaal heeft een preventief karakter. Het is belangrijk dat de leerlingen uitleg krijgen over het gebruik van social media. Hierbij wordt nadrukkelijk inzicht gegeven over de gevolgen van social media. Het doel van het lesmateriaal is de leerling bewust om te laten gaan met social media. Dit om de sociale veiligheid van de leerling te waarborgen. 

Literatuurlijst 

VO raad, (sociale) veiligheid 07-04-2016, http://www.vo-raad.nl/themas/sociale-veiligheid


VO raad, Helvoirt C., Smeets, M. Rosenmullers Communicatie & Organisatie, Utrecht, September 2014, http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Sociale%20veiligheid/Actieplan-sociale-veiligheid-op-school-voraad-poraad-webversie.pdf


School en veiligheid. (2016, 04, 22). Wet Veiligheid op school. Opgeroepen op 04 22, 2016, van School en veiligheid: http://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/wet-op-sociale-veiligheid/


School en veiligheid. (2016, 04, 22). Wettelijk verplicht. Opgeroepen op 04 22, 2016, van School en veiligheid: http://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/visie/sociale-veiligheid-2/#advies-en-begeleiding


Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland, (CNV) Social Media Protocol Onderwijs. Opgeroepen op 07 06, 2016 van CNV: https://www.cnv.nl/werk-en-prive/online/social-media-protocol/

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by jessegeelen

65 views

Public - 5/17/16, 10:09 AM