ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน บ้านสันตับเต่า

ตั้งอยู่ที่บ้านสันตับเต่า ต.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ตั้งอยู่ที่บ้านสันตับเต่า ต.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านแพทย์แผนไทยมีการให้ความรู้แก่เยาวชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับประโยชน์ของพืชผักสมุนไพรโดย อสม.ประจำชุมชน มีการเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้าน

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by pear22726

18 views

Public - 9/24/16, 7:00 AM