Vấn đề 5: Dân chủ Xã hội chủ nghĩa

I. Dân chủ khái quát:

1. Quan niệm về Dân chủ

   2. Quan điểm của Marx về Dân chủ

   3. Lịch sử Dân chủ và các hình thức Dân chủ trong lịch sử

II. Dân chủ Xã hội chủ nghĩa và đặc trưng:

   1. Dân chủ XHCN

   2. Đặc trưng Dân chủ XHCN

   3. So sánh dân chủ hiện nay và dân chủ tư sản trong lịch sử

III. Dân chủ tại Việt Nam:

   1. Khái quát thực trạng dân chủ nước ta hiện nay

   2. Dân chủ hóa trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by trucrosehong

18 views

Public - 4/22/16, 11:24 PM