โปรแกรม SPSS 


Statistical Package for the Social Science for Windows

การใช้งาน

          เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติประเภทต่าง ๆ และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปของตาราง หรือแผนภูมิชนิดต่าง ๆ ได้ทั้งแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ การใช้งานโปรแกรมไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

ข้อเด่น

โปรแกรม SPSS 

 เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติที่สามารถสร้างแฟ้มข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์กับข้อมูลได้หลากหลายประเภท ใช้งานได้ง่าย เนื่องจากโปรแกรม SPSS มีรูปแบบไม่ซับซ้อนง่ายต่อการใช้งานสามารถเลือกคำสั่งได้จากเมนูได้ อีกทั้ง DATASET ใน SPSS สร้างขึ้นสามารถเปิดได้กับทุก version

ข้อด้อย

  • ต้องใช้ความรู้ทางสถิติเป็นอย่างดี
  • โอกาสในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานค่อนข้างน้อย

I Stock Technic


แสดงกราฟหุ้น แบบแท่งเทียน

Excel


วิเคราะห์ คำนวณข้อมูลที่เป็นตัวเลข ใส่สูตรในการคำนวณ

SAS


วิเคราะห์ทางสถิติรูปแบบต่างๆ

เช่น กราฟ แผนภูมิแบบแท่ง แบบวงกลม


Minitab


วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ     สร้างฮิสโทแกรมและเส้นกราฟCreate a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

โปรแกรมวิเคาระห์ข้อมูล

by thanita331l

36 views

Public - 8/14/16, 1:50 PM