โครงงานประวัติศาสตร์

“ พฤษภาทมิฬ ”

เสนอ

ครูศักดิ์ดา สุจารีย์

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน


           เนื่องจากเหตุการในสมัยรัตนโกสินทร์ “ พฤษภาทมิฬ ” ซึ่งมีบทบาทต่อประเทศไทยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ประเทศไทยมีความตระหนักในการสามัคคี การรักและเคารพกันมากขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวคณะผู้จัดทำโครงงานจึงศึกษาในเรื่องของเหตุการณ์พฤษภา-ทมิฬ เพื่อทราบข้อมูลที่สำคัญ และนำไปเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจต่อไป

วัตถุประสงค์


1.    เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของเหตุการณ์นี้ว่ามีที่มาและหา     ทางออกของการขัดแย้งในครั้งนี้อย่างไร

2.    เพื่อศึกษาการลำดับเหตุการณ์ที่เป็นความจริง

3.เพื่อศึกษาบทบาทของรัฐบาลและประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

4.เพื่อศึกษาบทบาทนี้ว่ามีผลต่อการพัฒนาในสมัยกรุงรัตนโกสิทร์

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by ccarotla

13 views

Public - 6/23/16, 10:05 AM