โลน

  1. โลนมีการเจริญแบบไม่สมบรูณ์ (incomplete metamorphosis) มีปากเป็นแบบเจาะดูด (piercing suckling mouthparts) ไม่มีปีก มีขาลักษณะเหมือนที่พบในเหาคือเป็นแบบ clinging legsไว้เกาะกับเส้นขน
Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by pancake12327

24 views

Public - 4/26/16, 2:37 PM