รหัสวิชา 5523306 ชื่อรายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

คำอธิบายรายวิชา

การใช้งานคำสั่งต่างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบ     เซรามิกส์แบบ 3 มิติ การสร้างผลงานเพื่อการนำเสนอ (Presentation) ศึกษาการสร้างงานเขียนแบบ 2 มิติจากงาน 3 มิติ การสร้างงานภาพ 3 มิติหลายชิ้นส่วน (Assembly) ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบงานเซรามิกส์แบบ 2 มิติและแบบ 3 มิติ

รหัสวิชา 5523306 ชื่อรายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

http://bunkrapp.com/present/w977tp

psenarak@gmail.com

รหัสวิชา 5523306 ชื่อรายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถดังนี้

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการออกแบบและเขียนแบบเซรามิกส์แบบ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ได้

1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ประเภท CAD ได้

1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเซรามิกส์ เขียนแบบหลายชิ้นส่วนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์แนวคิดและนำเสนอโครงงานของตนเองได้ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการทำงาน

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

http://bunkrapp.com


สอบปลายภาค

ให้นักศึกษาออกแบบของชำร่วย ของที่ระลึก เซรามิกส์

สิ่งที่ต้องการมีดังนี้

1. ของชำร่วยที่ออกแบบมีลักษณะอย่างไร ใช้ที่ใด กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร (2คะแนน)

2. รูปแบบการผลิตเป็นอย่างไร (2คะแนน)

3. การวิเคราะห์ลักษณะของรูปทรง เหตุผลของการออกแบบรูปทรงเป็นลักษณะนี้ (4 คะแนน)

4. เหตุผลของการให้สี Texture ลายกับผลิตภัณฑ์ (4 คะแนน)

5. การใช้คำสั่ง การขึ้นรูปทรงเป็น 3D การทำ Presentation ( 8 คะแนน)


  

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

วิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

by psenarak

214 views

Public - 5/20/16, 8:16 AM