ภาพแทนผ่านสื่อขององค์กรพัฒนาเอกชน

และการนิยามตนเองของคนไร้บ้าน

กรอบแนวคิด

1. ศึกษาเปรียบเทียบการนำเสนอภาพแทนคนไร้บ้านผ่านการวิเคราะห์สื่อของ 3 องค์กร

ภาพแทน "คนไร้บ้าน"


1.ภาพแทน "คนไร้บ้านผู้มีศักยภาพ"

2.ภาพแทน"คนไร้บ้านผู้มีความเท่าเทียมกับคนทั่วไป"

3.ภาพแทน"คนไร้บ้านผู้มีความสุข"

4. ภาพแทน"คนไร้บ้านผู้มีน้ำใจ"

5.ภาพแทน"คนไร้บ้านผู้ด้อยโอกาสและน่าสงสาร"

6.ภาพแทน"คนไร้บ้านผู้มีปัญหาสุขภาพ"

2.ทำความเข้าใจแนวคิดขององค์กรที่มีต่อคนไร้บ้านซึ่งนำไปสู่การผลิตและการนำเสนอสื่อดังกล่าว

แนวคิดและการทำงานสื่อเกี่ยวกับคนไร้บ้านของมพศ.

แนวคิดและการทำงานสื่อเกี่ยวกับคนไร้บ้านของมูลนิธิอิสรชน

แนวคิดและการทำงานสื่อเกี่ยวกับคนไร้บ้านของมูลนิธิกระจกเงา

เปรียบเทียบภาพแทนคนไร้บ้านที่พบจากสื่อของค์กรพัฒนาเอกชน

การเปรียบเทียบการนำเสนอภาพแทนคนไร้บ้านกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

ข้อจำกัดการผลิตสื่อและการนำเสนอความเข้าใจเรื่องคนไร้บ้าน 

3.ทำความเข้าใจการนิยามตนเองของคนไร้บ้าน

การนิยามตนเองของคนไร้บ้าน

สรุปผลการศึกษา

  1. เปรียบเทียบภาพแทนคนไร้บ้านผ่านการวิเคราะห์สื่อของ 3 องค์กร
  2. ทำความเข้าใจแนวคิดขององค์ที่มีต่อคนไร้บ้าน
  3. ทำความเข้าใจคนไร้บ้านในแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับการนิยามตัวเอง


ข้อเสนอแนะ/ข้อจำกัด

  1.  การเข้าถึงข้อมูลเจ้าหน้าที่/คนไร้บ้าน
  2.  หลีกเลี่ยงการตั้งคำถามสุ่มเสี่ยง
  3.  การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพียงบางกลุ่ม ทำให้งานศึกษาไม่สะท้อนความจริงทั้งหมด
  4.  ผลการศึกษาเป็นข้อมูล ณ เวลาหนึ่ง 
  5. ข้อมูลไม่เพียงพอ
Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

HL

by aujchareechoad

49 views

Public - 4/21/16, 9:16 AM