วิวัฒนาการและเทคโนโลยีของระบบการสื่อสาร

การสื่อสารข้อมูล

การติดต่อสื่อสาร


ความแตกต่างของสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่

       เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีหะรัญ

 เด็กหญิงศศิวิมล  โสภณ

เด็กชายสุพจน์  สมโพยม

       เด็กหญิงเนตรนภา  สุวรรณโฌ

ชั้น ม.3

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by deansuwanno63

16 views

Public - 8/6/16, 4:26 PM