โครงงานรายวิชา 000 145 ภาวะผู้นำและการจัดการ

(Leadership and Management)

Section14

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสุขด้วยการร้องเพลงให้กับผู้สูงอายุ

บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น

Volunteer activity for happiness development by singing with elder at St.Joseph in Khon kaen province

บทคัดย่อ

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by jaruwanluecha1996

24 views

Public - 4/30/16, 5:52 AM