GLASS

_________________________________________________________

การเปรียบเทียบอังกอลิทึมในการพยากรณ์ประเภทของเศษแก้วโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

ทำไมต้องพยากรณ์ประเภทของเศษแก้ว 

วัตถุประสงค์

     >> เพื่อพยากรณ์ปริมาณต่างๆของส่วนผสมแต่ละชนิดให้ง่ายต่อการใช้หาหลักฐานในรูปของคดีอาชญากรรมที่มีเศษแก้วเข้าไปเกี่ยวข้อง

    >> เพื่อให้ทราบถึงประเภทแต่ละชนิดของแก้วว่า มีส่วนผสมหรือปริมาณใด  

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

Decision Tree : j48

______________________________


ต้นไม้การตัดสินใจเป็นขั้นตอนวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการจำแนกหมวดหมู่เอกสาร กฎการจำแนกหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนวิธีนี้อยู่ในรูปแบบของลักษณะโครงสร้างต้นไม้


Naïve Bayes

__________________


เป็นขั้นตอนวิธีที่ได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในงานจำแนกหมวดหมู่เอกสาร เนื่องจากความเรียบง่ายใช้หลักความน่าจะเป็นในการทำนายผลลัพธ์ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อใช้ในการสร้างเงื่อนไขความน่าจะเป็นสำหรับแต่ละความสัมพันธ์


Neural Network

__________________


เป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ สำหรับประมวลผลสารสนเทศด้วยการคำนวณ แบบคอนเนคชันนิสต์ (connectionist) เพื่อจำลองการทำงานของเครือข่ายประสาทในสมองมนุษย์ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครื่องมือซึ่งมีความสามารถ ในการเรียนรู้การจดจำแบบรูป และการทำนายอนาคต 

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by apirak04

12 views

Public - 11/21/16, 8:11 PM