ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

ก.  ประหยัดเวลา

ข.  ได้ข้อมูลครบตามต้องการ

ค.  ได้ข้อมูลที่ถูกต้องกว่าแหล่งสืบค้น

ง.  แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by puysomruthai

8 views

Public - 11/28/16, 12:51 AM